Priopćenja

Održana 9. sjednica Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije

Sjednica je održana 15. veljače, a započela je minutom šutnje za dr. Mirka Mikelića, iznenada preminulog ravnatelja Stomatološke poliklinike u Splitu. 

Nakon uvodnog izlaganja župana Ante Sanadera prihvaćeno je Izvješće o radu Župana Splitsko-dalmatinske županije za razdoblje 11. lipnja 2009 – 31. prosinca 2009. Prihvaćen je Program rada Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije za 2010. godine. Vijećnici Županijske skupštine prihvatili su Analizu turističke sezone 2009. godine i osnovne smjernice za pripremu turističke sezone 2010. godine, Izvješće o ispitivanju kakvoće mora za kupanje na području Splitsko-dalmatinske županije za 2009. godinu, te donijeli Odluku o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu korištenja športske luke na dijelu k.o. Split, predio Matejuška. Donesena je Odluka o davanju odobrenja za promjenu naziva Ustanove za hitnu medicinsku pomoć Splitsko-dalmatinske županije, te Odluka i davanju suglasnosti na promjenu djelatnosti iste ustanove, Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Splitsko-dalmatinske županije, Zaključak o davanju suglasnosti na Statutarnu odluku o izmjenama i dopunama Statuta Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju „Biokovka“ Makarska, Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Klesarske škole, Pučišća i rješenja o razrješenju i imenovanjima školskih odbora. Županijska skupština prihvatila je zaključke o imenovanjima predstavnika u upravna vijeća centara za socijalnu skrb na području Splitsko-dalmatinske županije, te donijela rješenja i razrješenju o opozivu i imenovanju predsjednika upravnih vijeća Doma zdravlja i Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije.                                                                         Ana-Marija Škorić

Stožer civilne zaštite SDŽ