Koncesija na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže i terase (štekata) na dijelu k.o. Duće, predio zapadno od autokampa Ribnjak, Općina Dugi Rat.

Naslov  
Dokumentacija za nadmetanje
Suglasnost Lučke kapetanije