Održana 30. Sjednica Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije

Pod predsjedanjem predsjednika Skupštine Petroslava Sapunara 25. veljače 2020. održana je 30. sjednica Županijske skupštine. Nakon aktualnog sata predsjednik Mandatnog povjerenstva podnio je Izvješće o prestanku mandata vijećnika i početku obnašanja dužnosti vijećnice Županijske skupštine. Anti Čikotiću, vijećniku Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije, s kandidacijske liste Mosta nezavisnih lista, Mandatno povjerenstvo utvrdilo je prestanak mandata s danom dostave pisane ostavke 29. siječnja 2020. Stranka Most nezavisnih lista odredila je Sandru Kovač-Levantin koja će započeti obnašati dužnost vijećnice Županijske skupštine dana 29. siječnja 2020.

Skupština je donijela Rješenje o imenovanju suca porotnika za mladež Županijskog suda u Splitu. Donesena je Statutarna odluka o izmjenama i dopunama Statuta Splitsko-dalmatinske županije te Program rada Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije za 2020. Donesena je Odluka o raspoređivanju sredstava za godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj skupštini Splitsko-dalmatinske županije za 2020. te je prihvaćeno Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe za prosinac 2019. iz Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2019. i projekcije za 2020. i 2021. Skupština je donijela Zaključak o prihvaćanju Elaborata „Procjena kvalitete zraka na području Splitsko-dalmatinske županije“ te je prihvatila Izvješće o ispitivanju kakvoće mora za kupanje na području Splitsko-dalmatinske županije u 2019. Godini.

Donesena je Odluka o obavljanju županijskog javnog linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu na području Splitsko-dalmatinske županije kao javne usluge sukladno Uredbi (EZ) br.1370/2007 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2007. o uslugama javnog željezničkog i cestovnog prijevoza putnika i stavljanju izvan snage uredaba Vijeća (EEZ) broj 1191/69 i (EEZ) broj 1107/70, Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća o usklađenju djelatnosti Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, Odluka o promjeni-usklađenju i proširenju djelatnosti Specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju „Biokovka“ Makarska, Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Lovret, Zaključak o davanju suglasnosti na Statut Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije i Zaključak o davanju suglasnosti na Odluke Upravnog vijeća Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije koje se odnose na nabavku 4 uređaja za mamografiju za potrebe Ispostava: Solin, Trogir, Imotski i Hvar. Skupština je donijela zaključke o davanju suglasnosti na odluke Upravnog vijeća Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije o davanju u zakup poslovnih prostora (ordinacija).  Doneseno je Rješenje o razrješenju i imenovanju mrtvozornika za područje Općine Pučišća, Odluka o izmjenama Odluke o osnivanju Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije, Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o povjeravanju ovlaštenja Općini Bol za davanje koncesija na pomorskom dobru na dijelu k.o. Bol, predio Zlatni rat, Odluka o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene-luke nautičkog turizma I kategorije-marine na dijelu k.o. Seget Donji, predio Barbušinac, Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu postavljanja naprava i gospodarskog korištenja ribogojilišta bijele morske ribe i školjkaša na dijelu k.o. Bogomolje, predio uvala Duboka, Općina Sućuraj, Odluka o dopuni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje (postavljanja) i gospodarskog korištenja luke posebne namjene-sidrišta na dijelu k.o. Stari Grad, predio uvala Zavala, Odluka o dopunama Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Duće, predio ispred auto kampa „Delfin“, Općina Dugi Rat te Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma – marine i u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja pomorskog dobra izvan lučkog područja javno prometna površina-javno parkiralište i javne pješačke površine na dijelu k.o. Bast-Baška Voda, predio Luka, Općina Baška Voda. Donesen je Zaključak o davanju prethodne suglasnosti za raspolaganje imovinom Osnovnoj školi Gornja Poljica te niz zaključaka o očitovanju na ponudu prava prvokupa kulturnog dobra.