Održana 40. sjednica Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije

Sjednica je, pod predsjedanjem predsjednika Skupštine Petroslava Sapunara, održana 31. ožujka 2021. godine. Skupština je prihvatila Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2020.. Prihvaćena je Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2021. i projekcija za 2022. i 2023., Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o donošenju Programa javnih potreba u osnovnom školstvu, Odluka o izmjenama i dopuni Odluke o donošenju Programa javnih potreba u srednjem školstvu, Odluka o izmjenama Odluke o donošenju Programa javnih potreba u kulturi i tehničkoj kulturi, Odluke o izmjenama Odluke o donošenju Programa javnih potreba u zdravstvu, Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi, Odluka o izmjenama Odluke o donošenju Programa ulaganja Upravnog odjela za turizam i pomorstvo na području, Odluka o izmjenama Odluke o donošenju Programa razvoja malog i srednjeg poduzetništva, poljoprivrede, lovstva, projekata EU i ostalog gospodarskog razvitka, Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Programa ulaganja Upravnog odjela za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području SDŽ „More i krš“,Odluku o izmjenama i dopuni Odluke o donošenju Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti, Odluku o izmjenama i dopuni Odluke o donošenju Programa javnih potreba u području skrbi o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji na području SDŽ za 2021. godinu. Skupština je donijela Odluku o izmjenama i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2021., Odluku o raspodjeli rezultata za 2020. te Zaključak o prihvaćanju Izvješća o korištenju sredstava proračunske zalihe za siječanj-veljaču 2021. iz Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. Godinu. Vijećnici su prihvatili Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Split za 2020. godinu te Izvješće o radu Župana Splitsko-dalmatinske županije za razdoblje srpanj-prosinac 2020.. Donesena je Odluke o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i dopune Ugovora o preoblikovanju Ustanove za rehabilitaciju hendikepiranih osoba profesionalnom rehabilitacijom i zapošljavanjem „DES“ Split u Ustanovu za zapošljavanje, radi i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom „DES“ Split i Odluka o davanju prethodne suglasnosti na II. Izmjene i dopune Statuta Ustanove za zapošljavanje, rad i profesionalnu rehabilitaciju osoba s invaliditetom „DES“ Split. Skupština je donijela Odluku kojom se ovlašćuje Dom zdravlja Splitsko-dalmatinske županije na davanje medicinske opreme nabavljene kroz EU Projekt na besplatno korištenje bivšim zaposlenicima Doma zdravlja koji su Rješenjem Ministarstva zdravstva ostvarili pravo na obavljanje privatne prakse u ordinaciji, Odluku o izmjenama Odluke o nabavi i načinu plaćanja medicinske opreme za potrebe Doma zdravlja Splitsko-dalmatinske županije i Rješenje o imenovanju mrtvozornika za područje Općine Dicmo. Donesena je Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za posebnu upotrebu u svrhu građenja građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava cijevnog transporta plina-plinski distribucijski sustav Splitsko-dalmatinske županije – srednjetlačna (ST; 5 bar) plinska mreža grada Splita – 1. dogradnja na dijelu k.o. Split, predio uvala Žnjan, Grad Split i Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru za posebnu upotrebu u svrhu izgradnje Fekalnog tlačnog kolektora – Bačvice, na dijelu k.o. Split, predio Bačvice, izgradnje Fekalnog tlačnog kolektora – Kamp Stobreč, na dijelu k.o. Stobreč i izgradnju K1, CS Trstenik, ispust preljevnih voda Trstenik, PK1, K1.1., K 1.3, TK 2.2, Incidentni ispust CS, Duilovo – Nova, TK 3, V-IP, V-DS, SDNU kabel na dijelu k.o. Stobreč i na dijelu k.o. Split, predio od Zente do osnovne škole Stobreč te Odluku o namjeri davanja koncesije  na  pomorskom  dobru  u svrhu korištenja luke posebne namjene – sportske luke na dijelu k.o. Split, predio sportska lučica Split, Grad Split. Donesen je Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Školi za dizajn, grafiku i održivu gradnju Split, Graditeljsko-geodetsko tehničkoj školi Split, Učeničkom domu Split i Klesarskoj školi Pučišća za darovanje zemljišta Sveučilištu u Splitu u svrhu izgradnje objekata sveučilišnog sadržaja na području sveučilišnog kampusa u Splitu te Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta Osnovne škole Majstora Radovana Trogir.