Održana 41. sjednica Županijske skupštine

Dana 14. travnja održana je 41. sjednica Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije, ujedno i posljednja u ovom sazivu skupštine. Sjednicom je predsjedavao predsjednik skupštine Petroslav Sapunar. Na sjednici je donesena Odluka o naknadama za rad članova Županijske skupštine i njezinih radnih tijela i radnih tijela u koje članove imenuje Županijska skupština Splitsko-dalmatinske županije. Donesen je Zaključak o Procjeni rizika od velikih nesreća za područje Splitsko-dalmatinske županije, te je prihvaćeno Izvješće o tržištu rada i ljudskim potencijalima u Splitskodalmatinskoj županiji tijekom 2020. Skupština je donijela program poticanja izgradnje poduzetničkih zona u Splitsko-dalmatinskoj županiji za razdoblje 2021.-2024., Program potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Splitskodalmatinske županije (2021.-2027.) te Odluku o izboru najpovoljnije ponude za zakup zajedničkog lovišta XVII/157- „VRGORAČKO JEZERO DONJE“ i davanje istog lovišta u zakup. Donesena je Odluka o utvrđivanju morskih plaža na kojima će se provoditi praćenje kakvoće mora za kupanje na području Splitsko-dalmatinske županije u 2021. Godini, Odluka o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene-sportske luke na dijelu k.o. Split, predio uvala Zvončac, Grad Split, Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja luke posebne namjene – luke nautičkog turizma - marine na dijelu k.o. Tučepi, predio Lučica. Skupština je donijela Zaključak o davanju prethodne suglasnosti Srednjoj strukovnoj školi bana Josipa Jelačića Sinj, Gimnaziji Dinka Šimunovića u Sinju i Tehničkoj i industrijskoj školi Ruđera Boškovića u Sinju na potpisivanje ugovora o osnivanju prava služnosti na nekretninama radi izgradnje građevine infrastrukturne namjene vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda sa područja aglomeracije Sinj, Odluku odluke o stavljanju izvan snage Odluke o proglašenju lokaliteta Grab zaštićenim krajolikom te Odluku o stavljanju izvan snage Odluke o proglašenju lokaliteta Rumin zaštićenim krajolikom.