POZIV ZA PREDLAGANJE JAVNIH POTREBA U PODRUČJU UDRUGA GRAĐANA ZA 2011. godinu


                   

 R E P U B L I K A  H R V A T S K A

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

                     

                                        Upravni odjel

                       za prosvjetu, kulturu i šport

 

Split, 17. rujna 2010.

 

Splitsko-dalmatinska županija - Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i šport na temelju članka 32. Statuta Splitsko-dalmatinske županije (“Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije”, broj 11/09) objavljuje

 

P   O   Z   I   V

ZA PREDLAGANJE JAVNIH POTREBA U PODRUČJU

 UDRUGA GRAĐANA ZA 2011. GODINU

 

I.

 

Javne potrebe u području udruga građana za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Splitsko-dalmatinske županije jesu djelatnosti i poslovi strukovnih udruga.

U skladu s važećim propisima i kriterijima za vrednovanje programa uvrstit će se prema mogućnostima:

 

- redovna djelatnost udruga,

- izdavanje časopisa i listova u kulturi te organiziranje akcija i manifestacija u književno

  nakladničkoj djelatnosti,

- program unutar županijske, međužupanijske i međunarodne kulturne suradnje.

 

 

II.

 

Zainteresirani korisnici dostavljaju svoje programe s odgovarajućim dokumentima pripremljene u skladu sa sadržajem ovoga Poziva na adresu:

 

 

Splitsko-dalmatinska županija

Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i šport

Split, Domovinskog rata 2/IV

 

Uz obrazložene prijedloge programa predlagatelj će dostaviti financijski plan ili specificirati troškovnik za izvršavanje predloženog programa  ili pojedinačne akcije u kojem će navesti podatke o ukupnim troškovima izvršenja programa, u dijelu sredstava koja osiguravaju iz vlastitih i drugih izvora i u dijelu sredstava koja predlažu da ih osigura Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i šport Splitsko-dalmatinske županije. Nepotpune, neobrazložene i troškovnikom nepotkrijepljene prijave neće se uzimati u razmatranje za dodjelu sredstava.

 

Prijedlozi zajedno s potpunom adresom i kontakt telefonima predlagatelja trebaju stići u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovoga Poziva Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu i šport.