JAVNI POZIV

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

o b j a v l j u j e

Na temelju Programa poticanja izgradnje i održavanja javne rasvjete u Splitsko-dalmatinskoj županiji za 2010. godinu, Klasa:020-01/10-02/274, Ur. broj:2181/1-02-10-01 od 11. lipnja 2010. godine i Odluke župana o objavljivanju javnog poziva Klasa: 020-01/10-02/275,
Ur.broj: 2181/1-02-10-01 od 11. lipnja 2010. godine,                                                         JAVNI POZIV
gradovima i općinama Splitsko-dalmatinske županije na podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa poticanja izgradnje, rekonstrukcije i održavanja javne rasvjete u Splitsko-dalmatinskoj    županiji za 2010. godinu

I Programom se odobravaju sredstva za sufinanciranje izgradnje, rekonstrukcije i
održavanja javne rasvjete u Splitsko-dalmatinskoj županiji za 2010. godinu

II Sredstva se mogu odobriti za:
- izrada projektne dokumentacije
- modernizacija postojećih sustava (zamjena stupova, zamjena starih neučinkovitih s novim učinkovitijim žaruljama)
- redovno održavanje postojećih sustava javne rasvjete
- uspostava sustava upravljanja javnom rasvjetom
- izgradnja novih sustava

III Za uključivanje u Program podnositelj zahtjeva treba ispuniti uvjete iz Programa te dostaviti slijedeću dokumentaciju:
• zahtjev s opisom postojećeg stanja
• dokaz da je investicija planirana u proračunu jedinice lokalne samouprave
• dokaz – očitovanje o provedbi postupka izbora najpovoljnijega ponuditelja sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi (NN broj: 110/07, 125/08)
• dokaz o dobivenoj građevinskoj odnosno lokacijskoj dozvoli u slučajevima kada to zakon nalaže
• ugovori s odabranim izvođačima radova,
• dokaz o dospjeloj a neplaćenoj obvezi (privremene ili okončane situacije)
• račun za robu ili usluge i sl.

IV Javni poziv otvoren je 60 dana od dana objave u dnevnom tisku.
V Prijava se upućuje na adresu: Splitsko-dalmatinska županija, Povjerenstvo za provedbu Programa izgradnje, rekonstrukcije i održavanja javne rasvjete u Splitsko-dalmatinskoj županiji za 2010. godinu, s naznakom „Prijava za bespovratna sredstva iz Programa izgradnje, rekonstrukcije i održavanja javne rasvjete u Splitsko-dalmatinskoj županiji za 2010. godinu“, Split, Domovinskog rata 2, preporučenom pošiljkom ili se predaje neposredno na protokol Županije, Split, Domovinskog rata 2.
VI Prijave koje nisu u skladu s uvjetima Javnog poziva neće se razmatrati
VII Tijekom postupka za odobravanje sredstava Povjerenstvo može tražiti dodatne dokaze o ispunjavanju kriterija temeljem kojih se vrši izbor.
VIII Svi podnositelji prijava o rezultatima izbora biti će obaviješteni pismenim putem u primjerenom roku.
Klasa:300-01/10-01/37
Ur.broj: 2181/1-05-10-1
Split, 14.lipnja.2010.


ŽUPAN

Ante Sanader, dipl. ing.