Natječaj za prijam vježbenika/ce u Ured župana

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
URED ŽUPANA

Klasa: 112-01/13-01/26
Urbroj: 2181/1-03-01-13-01
Split, 17. rujna 2013. godine

 

                Na temelju članaka 17., 19. i 86. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine„ broj 86/08 i 61/11 - u daljnjem tekstu: ZSN), pročelnik Ureda župana raspisuje

NATJEČAJ
za prijam vježbenika/ce u Ured župana

 

                      - vježbenik – 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme (12 mjeseci).

Stručni uvjeti:

 • magistar struke ili stručni specijalist pravne struke,
 • poznavanje rada na računalu.

U svojstvu vježbenika primaju se osobe sa završenim obrazovanjem određene stručne spreme i struke, bez radnog iskustva na odgovarajućim poslovima ili s radnim iskustvom kraćim od vremena propisanog za vježbenički staž.

Vježbenički staž traje 12 mjeseci.

Opći uvjeti za prijam u službu su:

 • punoljetnost,
 • hrvatsko državljanstvo,
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova na koje se osoba prima.

Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti kandidati oba spola.

Ako kandidat ostvaruje pravo prednosti kod prijma u službu po posebnim propisima, dužan je pozvati se na to pravo u prijavi na natječaj, te o tome priložiti dokaz radi ostvarivanja prednosti pod jednakim uvjetima u odnosu na ostale kandidate kao i  potvrdu o nezaposlenosti Zavoda za zapošljavanje izdanu u vrijeme trajanja ovog natječaja.

U službu ne može biti primljen kandidat za čiji prijam postoje zapreke iz članaka 15. i 16. ZSN.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati niti će podnositelji nepotpunih prijava biti pozvani na dopunu prijave.

Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja i koji podnesu nepravodobnu i neurednu prijavu ne smatraju se kandidatom prijavljenim na natječaj  o čemu će se obavijestit pisanim putem.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete Povjerenstvo za provedbu natječaja provest će testiranje radi provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Ako kandidat ne pristupi testiranju smatra se da je povukao prijavu na natječaj te se ne smatra kandidatom prijavljenim na natječaj.

Na web-stranici Splitsko-dalmatinske županije www.dalmacija.hr navest će se opis poslova i podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja.

Na istoj web-stranici i na oglasnoj ploči Splitsko-dalmatinske županije objavit će se vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata, najmanje pet dana prije održavanja provjere.

Uz prijavu kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o stručnoj spremi- presliku diplome,
 • presliku domovnice,
 • presliku potvrde o poznavanju rada na računalu,
 • potvrdu suda da se ne vodi kazneni postupak odnosno da nije pravomoćno osuđen (članak 15. ZSN),
 • Potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 • vlastoručno potpisanu izjavu o nepostojanju zapreka iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Izabrani kandidat pozvat će se da u primjerenom roku, a prije donošenja rješenja o rasporedu dostavi uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti.

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta podnose se u roku od 8 dana od objave u „Narodnim novinama“ na adresu:

Splitsko-dalmatinska županija, Domovinskog rata 2, 21 000 Split (»Za natječaj«)

O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijave.

                                                      Splitsko-dalmatinska županija
                                                                                Split