Obavijest kandidatima o promjeni termina prethodne provjere znanja u svezi raspisanog natječaja

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Povjerenstvo za provedbu natječaja

Klasa: 112-01/13-01/26
Urbroj: 2181/1-03-01-13-28
Split, 15.listopada 2013.


OBAVIJEST KANDIDATIMA
O PROMJENI TERMINA PRETHODNE PROVJERE ZNANJA  
U SVEZI  RASPISANOG NATJEČAJA ZA PRIJAM U SLUŽBU  
„VJEŽBENIKA/CE„ - 1 izvršitelj/ica u UREDU ŽUPANA SDŽ

 

Obaviještavamo niže navedene kandidate  

 

HELENA VUKMAN
MARIJANA KROLO
SANELA JELINEK
TINA ČELAN
MARTINA VUKO MAJIĆ
VESNA ČOGELJA
MARIJO MILAS
ANIJA VUDRIĆ
NATALIJA BABAN
NIKOLINA MIMICA

 


da će se pisana provjera znanja  i sposobnosti  obaviti  putem pisanog testiranja dana

21. listopada 2013. (ponedjeljak) u 08.30 sati
u Dvorani za sastanke, Domovinskog rata 2/IV, Split

   
iz već navedenih pravnih izvora, a to su:

  •   Zakon o izvlaštenju(„Narodne novine„ broj 9/94, 35/94, 112/00, 114/01, 9/06,45/11 i 34/12)
  •   Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine„ broj  47/09)
  •   Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine„ broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje , 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12  i  pročišćeni tekst  19/13)
  •   Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine„ broj 7/09)


Do promjene termina održavanja pisane provjere znanja došlo je radi zauzetosti Dvorane u ranije zakazano vrijeme.
    

Povjerenstvo za provedbu natječaja