Obavijest o namjeri davanja koncesije za djelatnost zdravstvene zaštite žena u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Klasa: 500-01/10-01/0017
Ur.broj:2181/1-02-10-0001
Split, 29.lipnja 2010. god.


Na temelju članka 18. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ br. 125/08 ), članka 41. stavka 2. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ br. 150/08 i 71/10) i zaključka Župana Splitsko-dalmatinske županije klasa: 020-01/10-02/346, ur.broj: 2181/1-02-10-01 od 15. lipnja 2010. o pokretanju postupka za davanje koncesije, župan Splitsko-dalmatinske županije objavljuje


                                                    O B A V I J E S T

o namjeri davanja koncesije za djelatnost zdravstvene zaštite žena u Splitsko-dalmatinskoj županiji

1.Davatelj koncesije: župan Splitsko-dalmatinske županije, Domovinskog rata 2, 21 000 Split

Telefon: (021) 400-223

Telefaks: (021) 400-000

Adresa e-pošte: josip.matkovic@dalmacija.hr

2. Predmet koncesije: Obavljanje javno zdravstvene službe na primarnoj razini zdravstvene djelatnosti- zdravstvena zaštita žena na području općina i gradova Splitsko-dalmatinske županije sukladno Mreži javne zdravstvene službe („Narodne novine“ broj 98/09 i 14/10) i Zakona o zdravstvenoj zaštiti (Narodne novine“ broj 150/08 i 71/10- u daljnjem tekstu: Zakon).

3. Priroda i opseg djelatnosti koncesije utvrđuje se sukladno planu i programu mjera zdravstvene zaštite i ugovoru s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje (u daljnjem tekstu: Zavod)

4. Mjesto obavljanja djelatnosti zdravstvene zaštite žena na temelju koncesija su jedinice lokalne samouprave (općine i gradovi) u sastavu Splitsko-dalmatinske županije, te se koncesije daju za broj ginekoloških timova, kako slijedi:

Grad/Općina Broj ginekoloških timova
4.1 Hvar 1
4.2 Imotski 2
4.3 Kaštela 2
4.4 Makarska 1
4.5 Sinj 2
4.6 Split 13
4.7 Solin 1
4.8 Supetar 1
4.9 Trogir 2
UKUPNO: 25


5. Rok trajanja koncesije: koncesije se daju na rok od 10 (deset) godina.

6. Rok za predaju ponude: ponude se dostavljaju do 06.kolovoza 2010. do 12.00 sati, bez obzira na način dostave.

Ponude pristigle izvan roka za dostavu neće se razmatrati i vratiti će se neotvorene pošiljatelju.

7. Adresa na koju se dostavljaju ponude i način dostave: ponude se dostavljaju na adresu davatelja koncesije: Splitsko-dalmatinska županija, Domovinskog rata 2 (pisarnica) 21 000 Split.

Ponuda se dostavlja u zatvorenoj omotnici, s nazivom i adresom davatelja koncesije, nazivom i adresom ponuditelja i naznakom: „postupak davanja koncesije za obavljanje javno zdravstvene službe na području Splitsko-dalmatinske županije- djelatnost zdravstvene zaštite žena u Gradu/Općini ______________- ne otvaraj“

Dostava ponuda elektroničkim putem nije dopuštena.

8. Jezik i pismo ponude: ponuda zajedno s pripadajućom dokumentacijom izrađuje se na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu, odnosno prema Zakonu o uporabi jezika i pisma nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj

9. Oblik i sadržaj ponude

Ponuda za sudjelovanje u postupku davanja koncesija mora sadržavati: podatke o ponuditelju, iznos naknade za koncesiju, dokaze o sposobnosti ponuditelja, potpisani prijedlog ugovora o koncesiji, jamstvo za ozbiljnost ponude, rok valjanosti ponude i datum i potpis/pečat ponuditelja.

Ponuditelj je obvezan pri izradi ponude pridržavati se zahtjeva i uvjeta iz dokumentacije za nadmetanje.

10. Dokaz sposobnosti

Svaki ponuditelj je obvezan dokazati svoju sposobnost za obavljanje zdravstvene djelatnosti koja je predmet koncesije, a za koju podnosi ponudu, dostavljajući uz ponudu slijedeće dokaze sposobnosti.

za fizičku osobu (zdravstvenog radnika)

1.Odobrenje za samostalan rad zdravstvenog radnika kao javnu ispravu koje prema posebnom propisu izdaje nadležna komora u zdravstvu (kojim ponuditelj dokazuje da ima odobrenje za samostalan rad, odnosno obavljanje djelatnosti koja je predmet koncesije, a za koju podnosi ponudu).

2. Rješenje o početku rada izdano od ministra nadležnog za zdravstvo (kojim ponuditelj dokazuje da ispunjava uvjete za obavljanje privatne prakse sukladno Zakonu).


3. Dokaz o raspolaganju prostorom za obavljanje djelatnosti (jedan od sljedećih dokaza):

- vlasnički list (izvadak iz zemljišne knjige),

- posjedovni list (izvadak iz posjedovnog lista nadležnog ureda za katastar),

- ugovor ili predugovor o zakupu ili najmu poslovnog prostora,

- ugovor ili predugovor o kupoprodaji poslovnog prostora.

- drugi odgovarajući dokaz o pravu raspolaganja prostorom.

4. Važeći ugovor o radu člana tima ili izjava o radu člana, kojim ponuditelj dokazuje da ima zasnovan radni odnos sa zdravstvenim radnikom- medicinska sestra/tehničar


5. Potvrdu Zavoda o statusu ponuditelja kao ugovornog subjekta Zavoda , s naznakom područja (općine ili grada) na kojem ponuditelj obavlja djelatnost i s naznakom broja osiguranih osoba Zavoda opredijeljenih za ponuditelja – ovaj dokaz dostavlja samo onaj ponuditelj koji ima status ugovornog subjekta Zavoda.


6. Pisanu suglasnost Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi o nastavku rada za zdravstvenog radnika –nositelja tima koji je navršio 65 godina života (kojim ponuditelj koji u vrijeme objave obavijesti o namjeri davanja koncesije ima navršenih 65 godina života dokazuje da ima odobrenje/suglasnost Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za nastavka rada u privatnoj praksi.

7. Izjava ponuditelja iz koje je razvidno kojom dodatnom medicinskom opremom, iznad propisanog minimalnog standarda prema Pravilniku o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti (NN br.90/04 i 38/08) raspolaže.

za pravnu osobu (zdravstvenu ustanovu)

1. Rješenje o upisu su sudski registar (kojim ponuditelj dokazuje da je registriran za obavljanje djelatnosti koja je predmet koncesije, a za koju podnosi ponudu

2. Rješenje ministra nadležnog za zdravstvo o početku rada, odnosno o ispunjavanju uvjeta u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti (kojim ponuditelj dokazuje da ispunjava uvjete u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje djelatnosti koja je predmet koncesije)

3. Važeći ugovor o radu ili izjave o radu zdravstvenog radnika nositelja tima i zdravstvenog radnika člana tima koji će obavljati zdravstvenu djelatnost koja je predmet koncesije na mjestu za koje ponuditelj daje ponudu, kojim ponuditelj dokazuje da ima zasnovan radni odnos sa zdravstvenim radnicima – doktor ginekologije i medicinska sestra/tehničar

4. Potvrdu Zavoda o statusu ponuditelja kao ugovornog subjekta Zavoda, s naznakom područja (općine ili grada) na kojem ponuditelj obavlja djelatnost i s naznakom broja osiguranih osoba Zavoda opredijeljenih za ponuditelja- ovaj dokaz dostavlja samo onaj ponuditelj koji ima status ugovornog subjekta Zavoda.

5. Pisanu suglasnost Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi o nastavku rada za zdravstvenog radnika – nositelja tima koji je navršio 65 godina života (kojim ponuditelj dokazuje da nositelj tima koji će obavljati zdravstvenu djelatnost koja je predmet koncesije na mjestu za koje ponuditelj daje ponudu ima odobrenje/suglasnost Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za nastavak rada u privatnoj praksi nakon navršenih 65 godina.

6. Izjavu ponuditelja iz koje je razvidno kojom dodatnom medicinskom opremom, iznad propisanog minimalnog standarda prema Pravilniku o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti (NN br.90/04 i 38/08) raspolaže.

Sve navedene dokaze o sposobnosti ponuditelji mogu dostaviti u obliku neovjerenih preslika. Davatelj koncesije zadržava pravo prije sklapanja ugovora o koncesiji od ponuditelja zatražiti izvornike ili ovjerene preslike priloženih dokaza sposobnosti.

11. Jamstvo za ozbiljnost ponude:

Ponuditelj je obvezan kao jamstvo za ozbiljnost ponude uz ponudu dostaviti akceptiranu mjenicu (u korist proračuna Splitsko-dalmatinske županije) ispunjenu na iznos od 500,00 kn s klauzulom „bez protesta“. Mjenica se dostavlja u izvorniku. Mjenica treba biti ispunjena sukladno gore navedenom, odnosno sukladno propisima o mjeničnom poslovanju.

12. Isključenje ponuda:

Ponuda ponuditelja koji nije dokazao sposobnost i koja je suprotna odredbama dokumentacije za nadmetanje smatrat će se neprihvatljivom ponudom i kao takva bit će isključena iz odabira prije donošenja odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja.

13.Kriterij za odabir najpovoljnijeg ponuditelja:
Davatelj koncesije će odabrati najpovoljnije ponuditelje sukladno slijedećim kriterijima redoslijedom koji su navedeni, s tim da prednost pred ostalim kriterijima ima dosadašnji status ponuditelja kao ugovornog subjekta Zavoda.

1.status ponuditelja kao ugovornog subjekta Zavoda

2. status ponuditelja kao ugovornog subjekta Zavoda u obavljanju zdravstvene djelatnosti koja je predmet koncesije na području općine ili grada za koje ponuditelj daje ponudu.

3. broj osiguranih osoba Zavoda opredijeljenih za ponuditelja tima na području općine ili grada za koje ponuditelj daje ponudu za koncesiju

4. Opremljenost dodatnom opremom iznad propisanog minimalnog standarda prema Pravilniku o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti (Narodne novine broj: 90/04 i 38/08).

14. Dokumentacija za nadmetanje potrebna za izradu i podnošenje dostupna je na adresi: Splitsko-dalmatinska županije, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, Domovinskog rata 2, Split, radnim danom od 08 do 14 sati.
Dokumentacija za nadmetanje će se uručiti ovlaštenoj osobi ili predstavniku zainteresiranog ponuditelja pod uvjetom predočenja dokaza o uplati iznosa od 150,00 kn u svrhu naknade troškova za izradu dokumentacije i to uplaćen na žiro-račun Splitsko-dalmatinske županije 2330003-1800017008, otvoren kod Splitske banke, s pozivom na broj 68 7331 -OIB
s naznakom „naknada za otkup dokumentacije za koncesije“.

15. Datum otpreme obavijesti: 29. lipnja 2010.

16.POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Žalba protiv odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja ili Odluke o poništenju postupka davanja koncesija podnosi se putem Splitsko-dalmatinske županije Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave, Kneza Mutimira 5, Zagreb u roku od 10 dana od primitka Odluke.

Žalba se predaje u pisanom obliku izravno ili preporučenom pošiljkom, a jedan primjerak žalbe žalitelj dostavlja Državnoj komisiji za kontrolu postupka javne nabave na isti način.

Na postupak pravne zaštite na odgovarajući način se primjenjuju odredbe Zakona o javnoj nabavi kojima se uređuje pravna zaštita (Narodne novine broj 110/07 i 125/08).

17. Vrsta postupka kojim se daje koncesija: javni natječaj


Splitsko-dalmatinska županija