Objava podataka iz članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

REPUBLIKA HRVATSKA
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA
Povjerenstvo za provedbu oglasa

Klasa: 112-01/13-01/0030
Urbroj: 2181/1-03-13- 16
Split, 07. studenog 2013.Objava podataka iz  članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima
u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  („NN„ 86/08 i 61/11)
u svezi  objavljenog oglasa za prijam u službu „DOMAĆICE/DOMAĆINA„ 
-  1 izvršitelj  u Uredu župana SDŽ

Na Oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje Split dana 24. listopada 2013., objavljen je oglas za prijam u službu 1 izvršitelja/ce „DOMAĆICE/DOMAĆINA„ u Uredu  župana Splitsko-dalmatinske županije, na određeno vrijeme radi zamjene odsutne namještenice.


Tekst Oglasa objavljen je na oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje u Splitu dana 24. listopada 2013. godine kao i na web stranici Splitsko-dalmatisnke županije www.dalmacija.hr  

Od dana objave počinje teći rok od 8 dana za podnošenje prijava na oglas predajom pošti ili neposredno u pisarnicu SDŽ, Domovinskog rata 2, Split. Zadnji dan za predaju prijave je 01. studenog 2013.

Opis poslova radnog mjesta „domaćice/domaćina„  u Uredu župana opisan je u Pravilniku o unutarnjem redu Ureda župana  (“Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije” broj 9/10).

Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta „namještenika/ce–domaćina/ce„ određen je Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika  u upravnim tijelima Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije„  broj 6/10), a osnovica za obračun plaće određena je Odlukom o osnovici za obračun plaće  službenika i namještenika  u upravnim tijelima Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije„  broj 6/10) .

Prethodna provjera  znanja i sposobnosti kandidata  obavlja se putem pisanog  testiranja iz  pravnog područja i to iz slijedećih pravnih izvora:

  • Statut Splitsko-dalmatinske županije (“Službeni glasnik Splitsko-dalmtinske županije” broj 11/09, 7/10, 10/10 i 2/13)
  • Odluka o ustrojstvu i djelokrugu rada  upravnih tijela Splitsko-dalmatinske županija (“Službeni glasnik Splitsko-dalmtinske županije” broj 19/09)

Iz svakog pravnog izvora  pisane provjere znanja postavlja se po 5 pitanja s tim da se za svako pravno područje kandidatu  dodjeljuje  od  1 do 10 bodova.

Usmeni Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji ostvare najmanje 50% bodova iz svakog dijela pisane  provjere znanja iz svakog pojedinog pravnog izvora.

Samo kandidati koji  ispunjavaju formalne  uvjete iz oglasa mogu pristupiti pisanoj prethodnoj provjeri znanja i sposobnosti,  a to su slijedeći kandidati:

    1. ELZA BARTULOVIĆ
    2. GORDANA MAĐAROŠ
    3. NEDILJKA ROGULJ
    4. FANI MELVAN
    5. MILA ŠAKIĆ


 Kandidat/kinja koji/a ne pristupi prethodnoj provjeri znanja smatra se da je povukao/la prijavu na oglas.


Vrijeme održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti kandidata koji ispunjavaju formalne  uvjete,  putem pisanog testiranja,  održati će  se

14. studenog (četvrtak)  2013.  godine u 08.00 sati
u Dvorani za sastanke, Domovinskog rata 2/IV u Splitu

 

Obavijest o točnom datumu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti pisanog testiranja objavljena je sukladno članku 19.  stavak 6. ZSN najmanje 5 dana prije dana održavanja na oglasnoj ploči Splitsko-dalmatinske županije i na web stranici www.dalmacija.hr.

 

 

                             Predsjednica Povjerenstva:

                                       Marica Vidović