Objava podataka iz članka 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

REPUBLIKA HRVATSKA 
SPLITSKO-DALMATINSKA  ŽUPANIJA
Povjerenstvo za provedbu natječajaKlasa: 112-01/13-01/26
Urbroj: 2181/1-03-01-13-20 
Split, 10. listopada 2013.OBJAVA PODATAKA
 IZ ČLANKA 19. ZAKONA O SLUŽBENICIMA I NAMJEŠTENICIMA U LOKALNOJ I PODRUČNOJ
(REGIONALNOJ) SAMOUPRAVI  („NN„ 86/08 i 61/11) 
U SVEZI  RASPISANOG NATJEČAJA
ZA PRIJAM U SLUŽBU  „VJEŽBENIKA/CE„ - 1 izvršitelj  u  UREDU ŽUPANA SDŽU „Narodnim novinama„ broj 117/13 od  18. rujna  2013. godine  objavljen je natječaj za prijam u službu 1  izvršitelj  „vježbenik/ca“ u  Ured župana Splitsko-dalmatinske županije, na određeno vrijeme  12 mjeseci. 

Tekst Natječaja objavljen je na oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje u Splitu dana 18. rujna 2013. godine kao i na web stranici Splitsko-dalmatisnke županije www.dalmacija.hr.

Od dana objave u „Narodnim novinama“ počinje teći rok od 8 dana za podnošenje prijava na natječaj predajom pošti ili neposredno u pisarnicu SDŽ, Domovinskog rata 2 . Zadnji dan za predaju prijave bio  je  26. rujna  2013. godine.

Opis poslova radnog mjesta „vježbenik/ce“ odnosi se na opis poslova “savjetnika za imovinsko pravne poslove” u Uredu župana opisane u Pravilnika o unutarnjem redu Ureda župana (“Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije„ broj 9/10).

Koeficijent složenosti poslova radnog mjesta  „vježbenika„ određen je člankom 12. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi SDŽ (“Narodne novine” broj 28/10), a u svezi s Odlukom o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije„ broj 6/10) koji se odnosi za radno mjesto “viši stručni suradnik“. 

Osnovica za obračun plaće određena je Odlukom o osnovici za obračun plaće službenika i namještenika  u upravnim tijelima Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije„ broj 6/10).

Prethodna provjera znanja i sposobnosti kandidata  obavlja se putem pisanog testiranja iz pravnog područja. 

Pravni izvori za pripremanje kandidata za provjeru su slijedeći:

 • Zakon o izvlaštenju („Narodne novine„ broj 9/94,35/94,112/00,114/01, 9/06,45/11 i 34/12)
 • Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine„ broj 47/09)
 • Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine„ broj 33/01,60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i pročišćeni tekst 19/13)
 • Uredba o uredskom poslovanju („Narodne novine„ broj 7/09)

Za pisanu provjeru znanja iz svakog od navedenih pravnih izvora kandidatu se dodjeljuje od 1 do 10 bodova, tako da kandidat može maksimalno ostvariti 40 bodova.


Intervju će biti proveden samo s kandidatima koji ostvare najmanje 50% bodova iz svakog pravnog  dijela provjere znanja. Na intervjuu kandidatima se može dodjeliti od 1 do 10 bodova. 


Samo kandidati koji  ispunjavaju formalne  uvjete iz natječaja mogu pristupiti prethodnoj provjeri znanja, a to su slijedeći kandidati:

 1. HELENA VUKMAN
 2. MARIJANA KROLO
 3. SANELA JELINEK 
 4. TINA ČELAN
 5. MARTINA VUKO MAJIĆ 
 6. MARIJO MILAS
 7. ANIJA VUDRIĆ
 8. NATALIJA BABAN
 9. NIKOLINA MIMICA


Kandidat koji ne pristupi prethodnoj provjeri znanja smatra se da je povukao prijavu na natječaj .

Prethodna provjera znanja  kandidata, koji ispunjavaju formalne  uvjete,  putem pisanog testiranja održat će se 

17. listopada  2013. (četvrtak)  u 08.30 sati
u Dvorani za sastanke, Domovinskog rata 2/IV  Splitu 


Obavijest o točnom datumu održavanja prethodne provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja objavljena je  najmanje  5 dana prije dana održavanja na oglasnoj ploči Splitsko-dalmatinske županije i na web stranici www.dalmacija.hr


                                             Povjerenstvo za provedbu natječaja