POZIV ZA PREDLAGANJE JAVNIH POTREBA U KULTURI ZA 2011. godinu

   

 

  R E P U B L I K A  H R V A T S K A

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

                                 Upravni odjel

                     za prosvjetu, kulturu i šport

 

 Split, 17. rujna 2010.

 

 

 Splitsko-dalmatinska županija - Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i šport na temelju članka 1. i 10.a Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine” broj 47/90, 27/93 i 38/09) objavljuje

 

P O Z I V

 

ZA PREDLAGANJE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI

SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

ZA 2011. GODINU

 

 

I.

 

Javne potrebe u kulturi za koje se sredstva osiguravaju u Proračunu Splitsko-dalmatinske županije jesu kulturne djelatnosti, poslovi, akcije i manifestacije od interesa za Županiju.

 

U program javnih potreba u kulturi Splitsko-dalmatinske županije za 2011. godinu, u skladu sa Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi i kriterijima za vrednovanje programa uvrstit će se prema mogućnostima:

 

-  redovna djelatnost ustanova kulture kojima je osnivač Splitsko-dalmatinska županija,

- redovna djelatnost ustanova, udruga i drugih organizacija u kulturi koje su od interesa za   

         Splitsko-dalmatinsku županiju,

- muzejsko - galerijska i likovna djelatnost,

- filmska i multimedijska djelatnost,

- književno – nakladnička djelatnost,

- kazališna i glazbeno-scenska djelatnost,

- programi kulturno-umjetničkog amaterizma,

- akcije i manifestacije u području scenske, glazbene i plesne djelatnosti,

- programi unutar županijske, međužupanijske i međunarodne kulturne suradnje i,

  ostali programi u kulturi.

 

II.

 

Ustanove u kulturi i udruge te jedinice lokalne samouprave dostavljaju svoje programe s odgovarajućim dokumentima pripremljene u skladu sa sadržajem ovoga Poziva na adresu:

 

 

Splitsko-dalmatinska županija

Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i šport

Split, Domovinskog rata 2/IV

 

 

Uz obrazložene prijedloge programa predlagatelj će dostaviti financijski plan, odnosno specificirati troškovnik za izvršavanje predloženog programa ili akcije u kojem će navesti podatke o ukupnim troškovima izvršenja programa, o dijelu sredstava koja osiguravaju iz vlastitih i drugih izvora i o djelu sredstava koja predlažu da ih osigura Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i šport Splitsko-dalmatinske županije. Nepotpune, neobrazložene i troškovnikom nepotkrijepljene prijave neće se uzimati u razmatranje za dodjelu sredstava.

            Prijedlozi zajedno s potpunom adresom i kontakt telefonima predlagatelja trebaju stići u roku od 30 dana od dana objavljivanja ovoga Poziva Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu i šport.