OSNOVNE INFORMACIJE O UGOVORU O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA CENTAR KOMPETENTNOSTI U TURIZMU

OSNOVNE INFORMACIJE O UGOVORU O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA

FOND

Europski socijalni fond (ESF)

NAZIV PROGRAMA

Operativni program Učinkoviti ljudski potencijali 2014. – 2020.

NAZIV POZIVA

Uspostava regionalnih centara kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva

NAZIV PROJEKTA   

Uspostava regionalnog centra kompetentnosti u sektoru turizma i ugostiteljstva Split

OZNAKA PROJEKTA

UP.03.3.1.05.0002

KORISNIK

Turističko – ugostiteljska škola, Split

OIB: 28557793778

PARTNERI

1. Srednja škola Braća Radić, OIB: 21849020416

2. Srednja škola Bol, OIB: 14693829962

3. Srednja škola Blaž Jurjev Trogiran, OIB: 11587718415

4. Hotel Split d.d., OIB: 68755468505

5. GRADN HOTEL LAV d.o.o., OIB: 44693068925

6. Splitsko – dalmatinska županija, OIB: 40781519492

7. Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Split, OIB: 85167032587

8. Šefovi kuhinja mediteranskih i europskih regija, OIB: 33038584297

9. Sveučilište u Splitu, OIB: 29845096215

10. HL DVORAC d.o.o., OIB: 55568258508

UKUPNA VRIJEDNOST PROJEKTA

74.325.504,37 HRK

UKUPNI PRIHVATLJIVI TROŠKOVI

74.325.504,37 HRK

IZNOS

SUFINANCIRANJA

74.325.504,37 HRK

MJESTO PROVEDBE

Split, Splitsko – dalmatinska županija, Republika Hrvatska

RAZDOBLJE PROVEDBE

29.12.2019. – 29.12.2023.

CILJEVI PROJEKTA S POKAZATELJIMA

Sudionici s predtercijarnim obrazovanjem (ISCED 1-4) (270)

Broj učenika strukovnog obrazovanja i osposobljavanja kojima je pružena podrška kroz obrazovne aktivnosti u centrima kompetencija (240)

Broj nastavnika i drugih sudionika kojima je pružena podrška kroz obrazovne aktivnosti u centrima kompetencija (70)

Sudionici s tercijarnim obrazovanjem (ISCED od 5 do 8) (100)

UPRAVLJAČKO TIJELO 1

Ministarstvo turizma

POSREDNIČKO TIJELO 2

Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih

KORISNE POVEZNICE

 

 

KONTAK OSOBE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://strukturnifondovi.hr/

https://strukturnifondovi.hr/en/natjecaji/uspostava-infrastrukture-regionalnih-centara-kompetentnosti-u-strukovnom-obrazovanju/

 

IVO BILIĆ, ravnatelj

M: 091 342 49 10

E: ivo.bilic@skole.hr

 

JOLANDA ŽUVELA, projektni asistent/ administrator

M: 099 764 57 10

E: rck.split@gmail.com

 

DENIS LJUBIČIĆ, voditelj RCK

M: 091 504 17 59

E: denisljubicic.rck@gmail.com

 

SLAVEN ŠKRABIĆ, voditelj RCK

M: 095 909 42 75

E: slavenskrabic.rck@gmail.com

 

 

 

 

 

Sažetak:

 

Kreiranjem tržišno oblikovanih programa u suradnji s poslodavcima te primjenom inovativnih modela učenja, tehnologija i trendova, učenici i polaznici RCK-a poboljšat će izlazne kompetencije, razinu kreativnosti i zapošljivosti. Poticanjem mobilnosti i suradnje te stručnim usavršavanjem unaprjeđuju se stručne i metodičko didaktičke vještine predavača i mentora koji lakše odgovaraju promjenjivim zahtjevima tržišta rada. Promocijom zanimanja i inovativnih sadržaja koje nudi RCK povećavat će se privlačnost istih, a korisnike usmjeriti na aktivnosti koje povećavaju konkurentnost na tržištu rada.

 

Svrha i opravdanost projekta:

Unatoč uspjesima sektora (trend rasta u SDŽ, ŠKŽ i DNŽ 2018. g. 49,9% više dolazaka i 37,9% više noćenja u odnosu na 2014.g.) i značaju sektora za ukupno gospodarstvo (19,6%udio BDP-a RH), ankete poslodavaca upozoravaju da je radna snaga u vidu dostupnosti, kvalificiranosti i motiviranosti ograničavajući faktor konkurentnosti. Statistički podaci ukazuju na manjak radne snage u sektoru (u SDŽ nedostaje 1500-2000 radnika unatoč popunjenim kvotama). Iz navedenog je razvidan nesrazmjer rasta sektora u odnosu na radnu snagu koja zbog strukturalnih karakteristika (uključujući i strukovno obrazovanje) ne može pratiti taj rast. RCK odgovara na potrebu za kvantitativnim i kvalitativnim iskorakom kadrova te eliminira trenutačna uska grla u obrazovanju za ova zanimanja i srednji menadžment što će rezultirati poboljšanjem kvalitete usluga u turizmu. Aktivnosti se grupiraju sukladno ciljevima (programsko i kadrovsko unaprijeđenje obrazovanja te promocija zanimanja) i ciljnim skupinama (učenici, odrasli polaznici i odgojno-obrazovni radnici). Usitnjena mreža škole, kurikulumi fokusirani na sadržaj, spora dinamika izrade standarda zanimanja, kvalifikacija i kurikuluma te nedostatak novih kvalifikacija koje zahtijeva turizam specifičnih oblika i/ili regionalne posebnosti, kao i nedovoljni naglasak na praktičnoj nastavi rezultiraju niskim izlaznim vještinama učenika. Navedeni problem RCK rješava unaprjeđivanjem strukovnih kurikuluma temeljenih na praksi s jasnim ishodima učenja i usklađenim na razini svih škola RCK-a te poticanjem međusektorskog umrežavanja kroz male inovativne projekte i osnivanje učeničkog inkubatora čime se donosi poduzetnički orijentirano obrazovanje za razvoj praktičnih vještina. Problem nedovoljne atraktivnosti upisa u strukovne škole ovog sektora riješava se uspostavom Karijernog centra za profesionalno usmjeravanje učenika i aktivnostima promocije zanimanja s ciljem privlačenja odličnih učenika. Naglasak se stavlja na nedovoljno promoviranu socijalnu i radnu integraciju ranjivih skupina primjenom individualiziranog pristupa, prilagodbom sadržaja te nabavkom specijalizirane opreme. RCK-om se planira povećanje broja odraslih polaznika i naglasak na programe osposobljavanja i usavršavanja, unapređenju znanja i vještina, umjesto dosadašnje dominacije prekvalifikacija, kao i osuvremenjivanju metoda poučavanja, uspostavi tržišno oblikovanih programa i sustava za e-učenje. Dodatno rješenje su neformalne edukacije koje najbrže odgovaraju na promjenjive potrebe tržišta rada. Svi izrađeni programi bit će konkurentni te kao proizvod RCK-a prezentirani na tržištu regije s ciljem privlačenja polaznika koji time mogu doprinijeti rješavanju problema deficita radne snage u turizmu. RCK-om se unaprjeđuju stručne, andragoške i metodičko didaktičke vještine odgojno-obrazovnih radnika (neusklađene s modernim trendovima) kroz inovativne metode poučavanja s fokusom na praktičan rad i samostalnost polaznika. Razvoj Akademije za mentore i prijedloga vrednovanja statusa mentora regulativni su iskorak kojim se adresira problem manjkave motiviranosti mentora. Nabavom opreme visokog tehnološkog sadržaja potiče se kreativnost nastavnika, a učenike stavlja u doticaj sa suvremenim procesima za lakšu tranziciju u svijet rada. S ciljem unaprijeđenja mobilnosti, barem 1 od 4 programa cjelovite kvalifikacije na razini 5. prema HKO razvit će se kao međunarodni program na engl. jeziku. U procesima modernizacije strukovnog obrazovanja sudjeluju poslodavci (kojima je kao krajnjim korisnicima poboljšanje izlaznih vještina učenika i polaznika primarni interes) kroz aktivno sudjelovanje u realizaciji tržišno oblikovanih kurikuluma, stručne prakse te usavršavanju mentora i strukovnih nastavnika. Inovativan pristup osiguran je uspostavom E-RCK-a temeljenog na softverskim rješenjima/modulima u područjima i) upravljanja; ii) praćenja izvedbe prakse i izlaznih kompetencija, iii) sustava praćenja karijera i iv) kvalitete te izradom digitalnih obrazovnih sadržaja i virtualnih rješenja u nastavi, čime RCK postaje suvremeni „hotspot“ za obrazovanje kadrova u korak s vremenom i zahtjevima sektora. Projekt ima uporište u županijskoj razvojnoj strategiji i Strategiji razvoja ljudskih potencijala kojima se prioretizira razvoj ljudskih resursa kao pretpostavka rasta konkurentnosti turizma, a kompatibilan je i sa Strategijom razvoja turizma RH do 2020 te Akcijskim planom-Program jačanja ljudskih potencijala u turizmu jer adresira poboljšanje znanja i vještina turističkih djelatnika. Naglaskom na unaprijeđenu praktičnu nastavu (E2), projekt doprinosi realizaciji Strategije obrazovanja, znanosti i tehnologije, osobito u dijelu Cjeloživotnog učenja i Obrazovanja odraslih. Aktivnosti prilagodbe programa ranjivim skupinama u skladu su sa OP ULJP 2014.-2020., ciljem 9. Uključivanjem poslodavaca u oblikovanje obrazovanja poštuje se inicijativa strategije „Europa 2020“ o poboljšanju obrazovnog sustava i lakšeg prijelaza na tržište rada.

 

Ciljevi i pokazatelji projekta:

Projekt omogućuje razvoj sljedećih usluga:

1. Razvoj i unaprijeđenje programskih uvjeta rada RCK-a u područjima redovnog strukovnog obrazovanja; stručnog osposobljavanja i usavršavanja te cjeloživotnog učenja za potrebe gospodarskih subjekata, nezaposlenih i drugih polaznika, kao i profesionalnog usmjeravanja i orijentacije s ciljem osiguravanja stručne podrške polaznicima u procesu aktivacije i zadržavanja na tržištu rada

2. Uspostava kadrovskih uvjeta za rad Regionalnog centra kompetentnosti kroz stručno usavršavanje predavača i mentora u sektoru turizma i ugostiteljstva kojim se unaprjeđuju strukovne, praktične, pedagoške i andragoške vještine te ostale relevantne kompetencije za inovativne pristupe poučavanju, ali i za vođenje i upravljanje regionalnim centrom kompetentnosti

Ciljevi projekta će se ostvariti kroz sljedeće elemente:

  1. Uspostavu organizacije rada i razvoja regionalnog centra kompetentnosti;
  2. Razvoj i/ili unaprijeđenje i provedba tržišno oblikovanih programa redovitoga strukovnog obrazovanja, programa za obrazovanje odraslih i programa cjeloživotnog učenja;
  3. Jačanje kompetencija odgojnoobrazovnih radnika i mentora zaposlenih kod poslodavaca;
  4. Promocija strukovnih zanimanja i rada Regionalnog centra kompetentnosti u turizmu i ugostiteljstvu Split te
  5. Inovacije i suradnju s visokim učilištima i znanstvenim organizacijama, strukovnim komorama i udruženjima te relevantnim gospodarskim subjektima.