ZAKAZANA 35. SJEDNICA ŽUPANIJSKOG POGLAVARSTVA

1. Prihvaćanje zapisnika sa 33. sjednice Županijskog poglavarstva.
2. Informacija o materijalnim uvjetima rada školstva u Gradu Supetru.
3. Nacrt prijedloga odluke o promjeni naziva Trgovačke škole Split.
4. Nacrt prijedloga odluke o promjeni naziva Prirodoslovno tehničke škole – Split.
5. Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda osnovnih škola Splitsko-dalmatinske županije u 2007. godini.
6. Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda srednjih škola i učeničkih domova Splitsko-dalmatinske županije u 2007. godini.
7. Prijedlog Operativnog plana investicijskog i tekućeg održavanja osnovnih škola Splitsko-dalmatinske županije za 2007. godinu.
8. Prijedlog Operativnog plana investicijskog i tekućeg održavanja srednjih škola i      učeničkih domova Splitsko-dalmatinske županije za 2007. godinu.
9. Prijedlog Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom i srednjem školstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2007. godinu.
10. Prijedlog odluke o dodjeli sredstava za sanacije i adaptacije objekata osnovnih škola u 2007. godini.
11. Prijedlog zaključka o isplati sredstava krajnjim korisnicima za realizaciju  programa javnih potreba u područjima prosvjete u 2007.
12. Prijedlog rješenja o imenovanju članova Upravnog vijeća Centra za kulturu Brač Supetar.
13. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra i to dijela čestice zgrade 3036/1 Z.K.U. 16213, čestice zgrade 3036/4, 3036/5 2 zgrade Z.K.U. 16214 i čestice zgrade 3036/8 2 zgrade Z.K.U. 16216. sve K.O. Split.
14. Prijedlog zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra  i to dijela čestice zgrade 3036/1 Z.K.U. 16213 i čestice zgrade 3036/9 Z.K.U. 16217 sve K.O. Split.
15. Prijedlog odluke o planu nabave roba, usluga i ustupanja radova Splitsko-dalmatinske županije za 2007. godinu.
16. Prijedlog Pravilnika o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za gospodarstvo, razvitak i obnovu Splitsko-dalmatinske županije.
17. Prijedlog Pravilnika o dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Tajništva Splitsko-dalmatinske županije.
18. Prijedlog odluke o koncesiji na pomorskom dobru u svrhu korištenja sportske luke na dijelu k.o. Donja Podstrana, predio Strožanac.
19. Izvješće o korištenju sredstava proračunske zalihe, prosinac 2006.