ZAKAZANA 37. SJEDNICA ŽUPANIJSKOG POGLAVARSTVA

1.Prihvaćanje zapisnika sa 34. i 35. sjednice Županijskog poglavarstva.
2. A) Izvješće o odronjavanju kamenih blokova u Dućama.
    B) Prijedlog odluke o dodjeli sredstava Općini Dugi Rat u svezi odrona kamenih    blokova u Dućama.            
3.Nacrt prijedloga Glavnog plana razvoja turizma Splitsko-dalmatinske županije.
4.Prijedlog odluke o raspodjeli dijela sredstava Županijskog proračuna za 2007.  namijenjenih turizmu.
5.Izvješće o radu Županijskog poglavarstva Splitsko-dalmatinske županije za 2006. godinu.
6.Nacrt prijedloga zaključka o prethodnoj suglasnosti na Prijedlog financijskog plana za 2007. s Planom građenja i održavanja županijskih lokalnih cesta Županijske uprave za ceste na području Splitsko-dalmatinske županije.
7.Izvješće o ostvarenju Programa poticanja malog i srednjeg poduzetništva u 2006. godini.
8.Prijedlog Odluke o raspodjeli dijela sredstava Županijskog proračuna za 2007. namijenjenih gospodarstvu, razvitku i obnovi.
9.Nacrt prijedloga Programa sufinanciranja nabave sadnog materijala Splitsko-dalmatinske županije.
10.Nacrt prijedloga odluke o mjerilima i kriterijima za izdvajanje sredstava za financiranje programa javnih potreba  u području predškolskog odgoja u jedinicama lokalne  samouprave na području Splitsko-dalmatinske županije u 2007. godini.
11.Nacrt prijedloga zaključka o davanju prethodne suglasnosti za raspolaganje imovinom Osnovnoj školi Zmijavci, Zmijavci.
12.Prijedlog odluke o dopuni Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom i srednjem školstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2007. godinu.
13.Prijedlog zaključka o isplati sredstava krajnjim korisnicima za realizaciju programa javnih potreba u područjima prosvjete u 2007.
14.Prijedlog zaključka o raspodjeli sredstava krajnjim korisnicima u području rekreacije i športa za 2007.
15.Prijedlog  zaključka o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra – čestice zemlje 3153/7 dvorište i čestice zgrade 1186 Z.K.U. 4943 sve K.O. Stari Grad.
16.Nacrtt prijedloga odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova Splitsko-dalmatinske županije.
17.Prijedlog odluke o utvrđivanju popisa prioriteta za raspored sredstava namijenjenih financiranju decentraliziranih funkcija zdravstvenih ustanova u vlasništvu Splitsko-dalmatinske županije u 2007. i Kliničke bolnice Split.
18.Prijedlog odluke o donošenju Programa ulaganja u pripremu, projektiranje, rekonstrukciju i izgradnju objekata vodoopskrbe na području Splitsko-dalmatinske županije i o raspodjeli sredstava Županijskog proračuna gradovima i općinama za te namjene u 2007.
19.Prijedlog odluke o donošenju Programa ulaganja u pripremu, projektiranje, rekonstrukciju i izgradnju objekata vodoopskrbe na području Splitsko-dalmatinske županije namijenjenih trgovačkim društvima u komunalnom gospodarstvu i o raspodjeli sredstva Županijskog proračuna za te namjene u 2007.
20.Prijedlog odluke o donošenju Programa ulaganja u pripremu, projektiranje, rekonstrukciju i izgradnju objekata odvodnje na području Splitsko-dalmatinske županije i o raspodjeli sredstava Županijskog proračuna gradovima i općinama za te namjene u 2007.
21.Prijedlog odluke o donošenju Programa ulaganja u pripremu, projektiranje, rekonstrukciju i izgradnju objekata odvodnje na području Splitsko-dalmatinske županije namijenjenih trgovačkim društvima u komunalnom gospodarstvu i o raspodjeli sredstava Županijskog proračuna  za te namjene u 2007.
22.Prijedlog odluke o donošenju Programa ulaganja u pripremu, projektiranje, rekonstrukciju i izgradnju prometne infrastrukture na području Splitsko-dalmatinske županije i o raspodjeli sredstava Županijskog proračuna gradovima i općinama za te namjene u 2007.
23.Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na prijenos dijela koncesije na pomorskom dobru što je dodijeljeno u svrhu postavljanja naprava za uzgoj riba i drugih morskih organizama na dijelu k.o. Marina, predio uvala Stipan Jaz.
24.Prijedlog odluke o javnom prikupljanju ponuda za koncesiju na pomorskom dobru u svrhu korištenja plaže na dijelu k.o. Split, predio uvala Ovčice.
25.Prijedlog odluke o javnom prikupljanju ponuda za koncesiju na pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene-sportske luke na dijelu k.o. Split, predio sjeveroistočni dio sportske luke Mornar.