ZAŠTITI NACIONALNO KULTURNO BLAGO

Na početku sjednice Županijsko poglavarstvo razmotrilo je Informaciju o radu Povjerenstva za provedbu i nadzor provedbe Programa za obnovu opožarenih šumskih i poljoprivrednih površina na otocima i priobalju u 2003. godini. Ivan je Glavota, član Županijskog poglavarstva i predsjednik ovog Povjerenstva kazao kako je Programom i zaključenim Ugovorom kojim se sufinancira ovaj program između Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnog gospodarstva predviđeno čišćenje, uređenje i obnova požarom uništenih površina i uređenje šumskih i poljskih putova na prostoru otoka Biševa, Hvara, Brača, te općine Podgora i grada Kaštela.  Vrijednost ovih radova procijenjena je na oko 17 i pol milijuna kuna i to na osnovi 219 zahtjeva krajnjih korisnika. Povjerenstvo o kojem je riječ je obišlo sve gradove i općine na čijem prostoru se provodi ovaj projekt te zajedno sa predstavnicima lokalne samouprave i Hrvatskih šuma utvrdilo lokacije – trase putova. Poslije rasprave Županijsko poglavarstvo je prihvatilo Informaciju o radu Povjerenstva.

Poglavarstvo Splitsko-dalmatinske županije donijelo je odluku o osnivanju Povjerenstva za pripremu i provedbu javnog natječaja za dodjelu koncesije plinifikacije dijela Županije za gradove Split, Solin, Kaštela i Trogir. U Povjerenstvo će se imenovati predstavnici Županije, gradova na području kojih se dodjeljuje koncesija te stručne osobe.  Natječaj za dodjelu koncesije plinifikacije provest će poglavarstva jedinica područne odnosno regionalne samouprave. Javni natječaj će sadržavati područje obavljanja djelatnosti, vrijeme na koje se koncesija daje, visinu i način plaćanja naknade, način određivanja cijene i način naplate isporučenog plina od strane koncesionara, zahtjev za podastiranje dokaza o posjedovanju dozvole za obavljanje energetske djelatnosti odnosno udovoljenju tehničkih i stručnih kvalifikacija.

                                                                              Marijana Šundov