22. 4. 2015.
Ispostava Imotski - Javni poziv za uvid u spis predmeta izdavanja građevinske dozvole za građenje STS 10(20)/0,4 kV „ARŽANO PAZAR“ i polaganje priključnog kabela 20 Kv za STS 10(20)/0,4 kV „ARŽANO PAZAR“
21. 4. 2015.
Ispostava Imotski - Javni poziv za uvid u spis predmeta izdavanja građevinske dozvole za građenje STS 10(20)/0,4 kV „CERA“ i polaganje priključnog kabela 10(20) kV u k.o. Ričice
20. 4. 2015.
Ispostava Sinj - Javni poziv za uvid u spis predmeta - izdavanje rješenja o utvrđivanju građevne čestice na čest. zem. 3630 k.o. Tijarica
20. 4. 2015.
Grad Hvar - Javna rasprava o Prijedlogu izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Opuzena Glavica
20. 4. 2015.
Javni uvid - Glavna ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu za zahvat: „Izvanredno održavanje državne ceste DC 117 (Komiža-Vis), Dionica: Odvojak za Rukavac-Vis”
17. 4. 2015.
Produžetak Javne rasprave o Prijedlogu izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja općine Podbablje
16. 4. 2015.
Rješenje od 15.04.2015. - "Podizanje nasada vinove loze na području otoka Šolta"- procjena utjecaja zahvata na okoliš
15. 4. 2015.
Rezultati izbora za članove i zamjenike članova Savjeta mladih Splitsko-dalmatinske županije
13. 4. 2015.
Ispostava Sinj - Javni poziv - uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje stambene zgrade na dijelovima kat.čest.zem. 554 i 608 k.o. Brnaze
13. 4. 2015.
Općina Dugi Rat - Javna rasprava o izmjenama i dopunama urbanističkog plana uređenja luke Krilo
3. 4. 2015.
Ispostava Trogir - Javni poziv - uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice na k.č.br. 4630/1 k.o. Marina
25. 3. 2015.
Informacija o zahtjevu za ocjenu potrebe utjecaja zahvata na okoliš za zahvat izgradnja vučnice za skijanje na vodi - SKI LIFT - na području Kaštel Štafilića
24. 3. 2015.
Javni poziv - uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za „Uređenje obalnog područja Općine Podstrana od ušća rijeke Žrnovnica do Hotela Lav“
23. 3. 2015.
Javni poziv - uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za "Uređenje obalnog područja Općine Podstrana od Hotela Lav do Mutograsa"
22. 3. 2015.
Ponavljanje javne rasprave o prijedlogu Izmjena i dopuna Prostornog plana općine Zagvozd
17. 3. 2015.
Ispostava Makarska - Javni poziv - uvid u spis u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju Osnovne škole Tučepi na čest.zem. 4793/4 k.o. Tučepi
13. 3. 2015.
Ispostava Trogir - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku za izdavanje rješenja o utvrđivanju građ. čest. 2079 k.o. Okrug
13. 3. 2015.
Ispostava Trogir - Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna lokacijske dozvole za - prometnicu s komunalnom infrastrukturom, 3. skupine, na katastarskim česticama k.o.Sevid
12. 3. 2015.
Javni poziv - uvid u spis izdavanja lokacijske dozvole - Idejni projekt - IP-07/12 - regulacija bujice Polača-škola u Podstrani
11. 3. 2015.
Rješenje od 26.02.2015. - Glavna ocjena zahvata za ekološku mrežu - Rješenje o namjeravanom zahtjevu - rekonstrukcija županijske ceste Ž-6082
9. 3. 2015.
Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš "Podizanje nasada vinove loze na području otoka Šolta"
Prvi163165167Zadnji