23. 3. 2017.
Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole - k.o. Donji Seget - Goran Marić
17. 3. 2017.
Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole - k.o. Okrug Tina Lasić, Karlo Bareta i Zoran Bareta
17. 3. 2017.
Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole - k.o. Slatine, k.o. Kaštel Štafilić, k.o. Trogir, k.o. Žedno, k.o. Seget Gornji
17. 3. 2017.
Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole - k.o. Okrug - Tina Lasić, Slavko Vila
15. 3. 2017.
Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju zgrada u hotelskom kompleksu “MEDORA AURI“ u Podgori
10. 3. 2017.
Druga ponovna javna rasprava o Prijedlogu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana građenja Punta (I)
10. 3. 2017.
Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole - EXPORT-GROF-
7. 3. 2017.
Rješenje o utvrđivanju građevne čestice - Mate Malenica
28. 2. 2017.
Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za uređenje izletišta Majdan - k.o. Mravince
28. 2. 2017.
Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole k.č. 2483/1 k.o.Grohote
24. 2. 2017.
Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za „Sustav odvodnje i vodoopskrbe na području Općine Podstrana – rekonstrukcija i dogradnja“
23. 2. 2017.
Javni poziv ua uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna građevinske dozvole na k.č.br. 309-1 k.o. Škrip
20. 2. 2017.
Javni poziv na uvid u spis predmeta lokacijske dozvole za cestu na području Barbašnjevica-Sevid, Općina Marina
20. 2. 2017.
Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za mrežu fekalne kanalizacije dijela naselja Mravince sa crpnom stanicom Dolac
14. 2. 2017.
Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole - Grad Vis - građenje sportske dvorane
7. 2. 2017.
Javni poziv za uvid u spis predmeta - rekonstrukciju ŽC 6179 (D60-Medov Dolac – GrabovacD62), dionica od raskrižja s DC 60 u Lovreću do raskrižja sa ŽC 6178 u Medovu Docu
31. 1. 2017.
Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za izgradnju srednjetlačne plinske mreže KLISA, KAŠTELA i SOLINA na kat.čest. k.o. Klis, Solin i Kaštel Sućurac
27. 1. 2017.
Javni poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole - Seget Donji
26. 1. 2017.
Poziv strankama u postuku-izdavanje dozvole za rekonstrukciju državne ceste DC62 kroz Zagvozd
25. 1. 2017.
Poziv za uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za prometnicu u obuhvatu UPU-a zona u zelenilu i zona sportskih igrališta - Podstrana
25. 1. 2017.
Javni poziv za uvid u spis predmeta- Milorad Majić
Prvi899092