Postupci jednostavne nabave u tijeku

IZRADA NOVELACIJE IDEJNOG PROJEKTA SUKLADNO VAŽEĆIM ZAKONSKIM PROPISIMA I GEODETSKI PROJEKT ZA ISHOĐENJE LOKACIJSKE DOZVOLE ZA SN I FAZA TRNOVAČA, E-BAG-71/19

  • Broj nabave: E-BAG-71/19
  • Datum objave: 22.05.2019.
  • Datum dostave: 03.06.2019. do 13:00 sati

Dokumenti za preuzimanje