Programi gospodarstva Splitsko-dalmatinske županije

U listi dolje su prikazani programi gospodarstva Splitsko-dalmatinske županije. Tu možete naći opise pojedinog programa i pripadajućih pod programa zajedno sa kontaktima osoba zaduženih za vođenje programa. Klikom na ponuđene linkove dobiti ćete prikaz natječaja u pojedinom programu.

Programi gospodarstva » Program razvoja poljoprivrede
  

Pod programi

 • Uređenje poljskih putova - Ulaganja u poljoprivrednu infrastrukturu, među kojima su i poljski putovi, jedan su od osnovnih preduvjeta poboljšanja pristupa i smanjivanja neobrađenog poljoprivrednog zemljišta, stvaranja uvjeta za njegovo okrupnjavanje i izgradnju popratne infrastrukture (navodnjavanje, odvodnja suvišnih voda, izgradnja proizvodno gospodarskih objekata), primjene poljoprivredne mehanizacije i agrotehničkih mjera s ciljem poboljšanja produktivnosti i konkurentnosti poljoprivredne proizvodnje. Ova mjera uz gospodarsko opravdanje podizanja razine poljoprivredne proizvodnje, ima i protupožarnu mjeru, kako u priobalju tako u zagori i na otocima.Uređenje poljskih putova provodi se kroz sufinanciranje sa jedinicama lokalne samouprave, koje po raspisanom pozivu dostavljaju propisanu potrebnu dokumentaciju za novo probijene putove i obnovljene stare poljske putove koji su prošireni i prilagođeni poljoprivrednoj mehanizaciji. Ovim Programom od 2009. prošireno je i obnovljeno cca 130 km poljskih puta u zagori i na otocima.

  Popis natječaja u pod programu:(3)

 • Razvoj konkurentnosti i kvalitete poljoprivredne proizvodnje - Cilj ovog Programa je povećati proizvodno-tržišnu konkurentnost poljoprivrednih proizvođača, stvaranje proizvoda dodane vrijednosti i povećanje zaposlenosti, poticati interesna udruživanja poljoprivrednika radi zajedničkog gospodarskog, tržišnog ili društvenog djelovanja, povećati udio površina pod ekološkom poljoprivredom i proizvodnjom, pomoći prerađivačima, poduzetnicima, zadrugama i svim drugim subjektima uključenima u proizvodnju ili preradu poljoprivrednih proizvoda u ishođenju projektne dokumentacije potrebne za izgradnju, adaptaciju ili renoviranje objekata, registraciju proizvodnje, podizanje kredita. Osigurana sredstva se putem natječaja odobravaju za sufinanciranje marketinških projekata, osnivanje i rad novoosnovanih poljoprivrednih zadruga, certifikaciju proizvodnje, izgradnju infrastrukture, izradu i ishođenje projektne dokumentacije (idejni projekt, glavni projekt, izvedbeni projekt, lokacijska dozvola, rješenje o uvjetima građenja, potvrda glavnog projekta, građevinska dozvola).

  Popis natječaja u pod programu:(2)

 • Sufinanciranje nabave sadnica - Provođenjem ovog Programa županija želi potaknuti podizanje dugogodišnjih nasada maslinika, voćnjaka i obnovu starih vinograda (sukladno EU direktivama) te time podići dosadašnju nedostatnu proizvodnju na značajno višu razinu. Program sufinanciranja nabave sadnog materijala u Splitsko-dalmatinskoj županiji" uz zajedničko sufinanciranje jedinica lokalne samouprave i poljoprivrednika samo je jedan od oblika potpore realizaciji ovog Programa na području naše županije. Sufinanciranje se provodi na način da svi sudionici u programu:

  • županija,
  • općina odnosno grad,
  • poljoprivrednik

   

  osiguraju po jednu trećinu sredstava od nabavne cijene sadnica. Nabavku sadnica putem javne nabave provode gradovi i općine izravno u suradnji sa udrugama vinogradara, maslinara i voćara. Provedbom Programa od 2005. do danas nabavljeno je cca.2 857 305 kom raznih sadnica.

  Popis natječaja u pod programu:(3)

 • Primijenjena istraživanja u poljoprivredi - Tržišni pristup u poljoprivrednoj proizvodnji zahtjeva kontinuitet znanstvenih istraživanja u tom dijelu gospodarske aktivnosti te transfer postignutih znanja proizvođaču i prerađivaču. Osim primjenjivosti znanstvena istraživanja su ujedno i temelj zaštiti proizvoda koji imaju tradiciju i ime (lokalno) koje je potrebno zaštiti i staviti u ravnopravan položaj sa poljoprivrednim proizvodima na globaliziranom Europskom i svjetskom tržištu. Istraživanja naših autohtonih proizvoda nisu samo temelj za standardizaciju u svrhu njihove zaštite u EU, već služe kao jedan od načina otkrivanja i zaštite naše kulturne baštine. Iako većina ovih proizvoda ima oznaku“ Izvorno hrvatsko“ dodijeljenu od strane HGK, ovi proizvodi zaslužuju i oznaku zemljopisnog podrijetla PGI (Protected Geographical Indication) koji dodjeljuje EU. Prirodni pašnjaci u Dalmaciji nisu izdašni u prinosima ali ne oskudijevaju u raznolikosti različitih vrsta ljekovitog i aromatičnog bilja čije se arome, okusi i mirisi pretaču u mlijeko, meso i njihove prerađevine. Istraživanja hrvatskih autohtonih ovčjih sireva i janjetine na području županije dat će odgovor koji su to aromatični spojevi iz bilja koji prelaze u sir i meso, daju mu karakterističan okus, miris i teksturu.

  Završena je prva godina istraživanja potrebna za izradu specifikacije Bračke skute, istraživanja unapređenja u zdravstvenoj zaštiti kaveznog uzgoja bijele ribe, istraživanja unapređenja u tehnologiji proizvodnje sadnica aromatičnog bilja(smilje),te istraživanja iz maslinarstva,voćarstva i vinogradarstva.

  Popis natječaja u pod programu:(3)

 • Potpore organizacijama i udrugama poljoprivrednih proizvođača - kroz rad udruga poljoprivredni proizvođači, kvalitetno i učinkovito rješavaju probleme sa kojima se susreću u svom radu (udruge vinara, maslinara,ovčara, pčelara, mljekara,povrćara, voćara i dr).organiziranjem stručnih radionica, natjecanjem unutar članova udruge sa svojim proizvodima uz sudjelovanje stručnih osoba kako bi na jednom mjestu uočili razliku u kvaliteti i dobili odgovor na probleme u proizvodnji, zaštiti, čuvanju, marketingu svojih proizvoda kao i sudjelovanje u provođenju postupka dobivanja zaštite svojih proizvoda(zemljopisnog porijekla i izvornosti).

  Popis natječaja u pod programu:(2)

 • Fond za razvitak poljoprivrede i agroturizma SDŽ - županija je osnivanjem "Fonda za razvitak poljoprivrede i agroturizma Splitsko-dalmatinske županije" stvorila vrlo kvalitetne preduvjete na svome području za uspješno provođenje „Operativnih programa" Vlade RH, kojem je osiguranje financijskih sredstava jedan od ograničavajućih čimbenika u vremenu recesije. Cilj ove aktivnosti je kreditno praćenje poljoprivrednih gospodarstava u realizaciji njihovih programa. Rezultati su mjerljivi brojem odobrenih kredita i njihovom realizacijom. Tijekom 2015. godine planira se nastavak započetih aktivnosti rada "Fonda", sa posebnim naglaskom na značajnijem kreditiranju podizanja dugogodišnjih nasada (vinogradi, maslinici maraska,…), povrtlarskoj proizvodnji (na otvorenom i u plastenicima i staklenicima) stočarskoj proizvodnji, akvakulturi, opremanju poljoprivrednih gospodarstava sa potrebnom opremom i mehanizacijom koja je neophodna za proizvodnju, preradu i čuvanje poljoprivrednih proizvoda na vlastitom gospodarstvu sukladno zacrtanim ciljevima kroz spomenute programe, te razvojem agroturizma na našim gospodarstvima koja će uz kulturnu baštinu i prirodne ljepote svog kraja gostu pružit i gastronomsku ponudu vlastitih autohtonih prehrambenih proizvoda uz bogatstvo arome, okusa, mirisa bilja i podneblja na kojem su iznikli, predstavljajući nacionalni ponos naše kulturne baštine.

  Popis natječaja u pod programu:(3)

 • Sufinanciranje premije osiguranja u poljoprivredi - Nastale štete od elementarnih nepogoda nažalost iz godine u godinu predstavljaju sve veći problem i poljoprivrednicima i jedinicama lokalne samouprave jer postojećim zakonskim odredbama se ne obeštećuje u cijelosti nastala šteta već se dodjeljuje pomoć za ublažavanje koja je u većini slučajeva simbolična.Cilj ovog programa je potaknuti veći broj obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava na osiguranje svoje proizvodnje. Jedini način kvalitetnog i cjelovitog rješenja je primjerena naknada kroz osiguranje proizvodnje i uroda kod odgovarajućeg osiguravajućeg društva. Mjera kojom se to želi postići je u subvenciji do 25% iznosa uplaćene premije.

  Popis natječaja u pod programu:(3)

 • Razvoj gospodarske infrastrukture – ulaganja u poljoprivrednu infrastrukturu među kojima su i potpore investicijama za infrastrukturu navodnjavanja (jednostavne akumulacije) kako bi se osigurala stabilnost prinosa i unapređenje kvalitete usjeva i nasada jer se navodnjavanjem mogu smanjiti i spriječiti štete nanesene sušom u određenom području. Temeljem Programa potpore izgradnji jednostavnih akumulacija za navodnjavanje u poljoprivrednoj proizvodnji (konvencionalnoj i/ili integriranoj i/ili ekološkoj) na području Splitsko-dalmatinske županije nastoje se ublažiti nastale klimatske promjene i njihov utjecaj na poljoprivrednu proizvodnju a u svrhu povećanja poljoprivrednih površina(hektara) koje su obuhvaćene jednostavnim sustavom navodnjavanja.Provedbom Programa od 2013. godine izgrađene su akumulacije u nasadu višnje maraske u Katunima općina Šestanovac i akumulacija u vinogradu na području Kaštela.

  Popis natječaja u pod programu:(0)

 • Navodnjavanje u poljoprivredi – Po osnovi izrađenog Plana navodnjavanja Splitsko-dalmatinske županije (2007.god) u 2015. godini planirano je provođenje slijedećih aktivnosti:

  • SN Bunina-Izrada glavnog projekta i izvedbenog projekta
  • SN Sinjsko polje- završetak izrade idejnog projekta I faze i revizija istog , te izrada glavnog projekta I faze i izvedbenog projekta I faze te elaborat zaštite okoliša sustava navodnjavanja (na oko 500 ha).

  Popis natječaja u pod programu:(3)

 • Legalizacija gospodarskih objekata - Izravna pomoć poljoprivrednom sektoru sufinanciranjem troškova legalizacije objekata za obavljanje isključivo poljoprivredne djelatnosti (a čija je građevinska (bruto) površina veća od 100 m2). Potpora se dodjeljuje u iznosu do 50% opravdanih troškova izrade dokumentacije potrebne za legalizaciju objekta, a za koje su zahtjevi za legalizaciju predani u zakonskom roku, a najviše do 10.000 kuna po korisniku.

  Popis natječaja u pod programu:(0)

 • Provedba nitratne direktive - Nitratna direktiva je propis Europske unije donesen 1991. godine radi smanjenja postojećeg onečišćenja voda nitratima iz poljoprivrednih izvora kao i sprečavanja budućeg onečišćenja njima. Naime prekomjerna primjena dušika uzrokuje njegov gubitak kroz onečišćenje tla, vode i zraka.

  Stoga radi održivog razvoja stočarske i ratarske proizvodnje treba provoditi mjere i postupke dobroga gospodarenja gnojivima a tim se ostvaruju pozitivni rezultati u drugim privrednim djelatnostima, turističkim sadržajima i široj zajednici uz izravno poboljšanje plodnosti poljoprivrednih površina.

  Nakon 01.07.2013 godine u RH primjenjuje se nitratna direktiva sukladno Pravilniku o dobroj poljoprivrednoj praksi u korištenju gnojiva i to: ograničenje unosa organskog N(dušika) prve 4 godine od ulaska u članstvo EU: 210 kgN/ha.

  Ovaj Program je odobren od Ministarstva poljoprivrede i obuhvaća novčanu potporu za pravilno postupanje i korištenje stajskog gnoja i primjena nitratne direktive na OPG-u koja se odvija (u konvencionalnom i/ili integriranom i/ili ekološkom uzgoju/proizvodnji) na području Splitsko-dalmatinske županije.

  Popis natječaja u pod programu:(1)

Naziv Datum
Razvoj konkurentnosti i kvalitete proizvodnje
Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potpore iz Programa potpore Lokalnim akcijskim grupama na području Splitsko-dalmatinske županije za 2016. godinu
16.2.2016.
Potpore organizacijama i udrugama poljoprivrednih
Javni poziv za podnošenje zahtjeva iz Programa potpore rada poljoprivrednih udruga u Splitsko-dalmatinskoj županiji za 2016.
15.2.2016.
Navodnjavanje u poljoprivredi
Javni poziv za podnošenje zahtjeva iz Programa potpore izgradnje jednostavnih akumulacija za navodnjavanje u poljoprivredi Splitsko-dalmatinske županije za 2016.
15.2.2016.
Sufinanciranje nabave sadnica
Javni poziv gradovima i općinama Splitsko-dalmatinske županije na podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa sufinanciranja nabave sadnog materijala u SDŽ za 2016.
15.2.2016.
Uređenje poljskih putova
Javni poziv gradovima i općinama Splitsko-dalmatinske županije na podnošenje zahtjeva za bespovratna sredstva iz Programa sufinanciranja uređenja postojećih zapuštenih poljskih putova u zagori, priobalju i otocima u Splitsko-dalmatinskoj županiji za 2016.
15.2.2016.
Razvoj konkurentnosti i kvalitete proizvodnje
Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potpore iz Programa razvoja konkurentnosti i kvalitete poljoprivredne proizvodnje za 2016. godinu
15.2.2016.
Fond za razvitak poljoprivrede i agroturizma SDŽ
Natječaj za provedbu Programa kreditiranja razvitka poljoprivrede i agroturizma u Splitsko-dalmatinskoj županiji za 2015.godinu
1.12.2015.
Sufinanciranje premije osiguranja u poljoprivredi
Natječaj za sufinanciranje premije osiguranja u poljoprivredi Splitsko-dalmatinske županije za 2015.
1.10.2015.
Fond za razvitak poljoprivrede i agroturizma SDŽ
Drugi Natječaj za provedbu Programa kreditiranja razvitka poljoprivrede i agroturizma u Splitsko-dalmatinskoj županiji za 2014.
22.9.2015.
Program razvoja poljoprivrede
Javni poziv za podnošenje zahtjeva za potpore iz Programa potpore Lokalnim akcijskim grupama na području Splitsko-dalmatinske županije za 2015. godinu
10.6.2015.
Provedba posebnih mjera za sektor stočarstva u SDŽ
• Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Splitsko-dalmatinske županije (2014-2016) za Mjeru 3. a)
13.4.2015.
Provedba nitratne direktive
• Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Splitsko-dalmatinske županije (2014-2016) za Mjeru 2.
13.4.2015.
Provedba okrupnjavanja i uređenja posjeda
• Programa potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Splitsko-dalmatinske županije (2014-2016) za Mjeru 1.
13.4.2015.
Navodnjavanje u poljoprivredi
Programa potpore izgradnje jednostavnih akumulacija za navodnjavanje u poljoprivredi Splitsko-dalmatinske županije za 2015.
13.4.2015.
Potpore organizacijama i udrugama poljoprivrednih
Programa potpore rada poljoprivrednih udruga u Splitsko-dalmatinskoj županiji za 2015.
13.4.2015.
Stranica 1 od 2First   Previous   [1]  2  Next   Last