Održana 10. sjednica Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije

Dana 8. lipnja 2022. na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu održana je 10. sjednica Županijske skupštine Splitsko-dalmatinske županije. Nakon aktualnog sata prešlo se na dnevni red. Prva točka dnevnog reda odnosila se na izbor potpredsjednika Županijske skupštine. Za potpredsjednicu Skupštine izabrana je Milija Baldić Lukšić. Županijska skupština donijela je Odluku o izmjenama i dopunama Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2022. i projekcije za 2023. i 2024. Uz Izmjene i dopune Proračuna donesene su odluke o izmjenama i dopunama programa javnih potreba u osnovnom školstvu i srednjem, kulturi i tehničkoj kulturi, potreba očuvanja kulturne baštine - Ustanova u kulturi, sportu i zdravstvu. Također donesene su odluke o izmjenama Odluke o donošenju Programa razvoja malog i srednjeg poduzetništva, poljoprivrede, lovstva, projekata EU i ostalog gospodarskog razvitka. Donesena je Odluka o donošenju Programa ulaganja Upravnog odjela za zaštitu okoliša, komunalne poslove, infrastrukturu i investicije i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Splitsko-dalmatinske županije More i krš kao i Odluka o izmjenama i dopunama Programa ulaganja Upravnog odjela za turizam i pomorstvo Splitsko-dalmatinske županije za 2022. godinu. Vijećnici su donijeli Odluka o izmjenama Odluke o donošenju Programa javnih potreba u protupožarnoj i civilnoj zaštiti Splitsko-dalmatinske županije za 2022. godinu,  Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Programa javnih potrebama u području skrbi o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji na području Splitsko-dalmatinske županije za 2022. godinu, te Odluku o izmjenama i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2022. Donesene su odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda osnovnih škola te srednjih škola i učeničkih domova Splitsko-dalmatinske županije u 2022. godini. Donesen je Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u osnovnom i srednjem školstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2022. godinu. Skupština je donijela Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Izmjena i dopuna Financijskog plana i Plana građenja županijskih i lokalnih cesta Županijske uprave za ceste na području Splitsko-dalmatinske županije za 2022. godinu, Odluku o izradi Urbanističkog plana uređenja Centar izvrsnosti Splitsko-dalmatinske županije, Odluku o prijenosu dijela dobiti Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije Domu za starije i nemoćne osobe Split, Odluku o odvodnji otpadnih voda na području Aglomeracije Imotski te Odluka o kupnji nekretnine u KO Prisoje.

Donesena je Odluka o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja luke posebne namjene-sportske luke na dijelu k.o. Makarska-Makar, predio Plišćevac, Grad Makarska, Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Duće, predio ispred auto kampa Delfin, Općina Dugi Rat, Odluka o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Rogoznica, predio Njive-Pisak, Odluka o davanju suglasnosti na davanje u potkoncesiju dijela pomorskog dobra u svrhu gospodarskog korištenja plaže na dijelu k.o. Seget Donji, ispred kampa Belvedere, Općina Seget, Odluka o poništenju postupka davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja za sportsku namjenu – istezalište za brodice na obali na dijelu k.o. Omiš, predio ušće rijeke Cetine, Grad Omiš te vezano uz istu Rješenje o odbijanju ponude u postupku davanja koncesije na pomorskom dobru u svrhu korištenja za sportsku namjenu – istezalište za brodice na obali na dijelu k.o. Omiš, predio ušće rijeke Cetine, Grad Omiš. Vijećnici su donijeli Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja garažnih mjesta, wellness centra i ugostiteljske terase (štekata) na dijelu k.o. Split, predio ispred ex hotela Ambasador, Odluku o izmjeni Odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru u svrhu uređenja obalne šetnice, izgradnje i korištenja tri ugostiteljska objekta i terase (štekata) na dijelu k.o. Split, predio od uvale Baluni do hotela ex Ambasador, Grad Split i Odluku o dopuni Odluke o osnivanju Lučke uprave Splitsko-dalmatinske županije. Donesen je Programa jačanja poduzetničkih kompetencija 2022.- 2025. te Izmjene i dopune Programa kreditiranja poduzetništva i obrta putem subvencioniranja kamate kredita u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Skupština je donijela Zaključak o davanju mišljenja za imenovanju načelnika Policijske uprave Splitsko-dalmatinske, Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Stomatološke poliklinike Split, Zaključak o davanju ovlaštenja Županu za potpisivanje Sporazuma o organizaciji palijativne skrbi - projekt Hospicij Matošić te Zaključak o prihvaćanju Izvješća o broju izdanih koncesija, prikupljenim sredstvima i načinu trošenja sredstava za upravljanje pomorskim dobrom te održavanju i planiranju na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije u 2021. godini. Donesen je Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog izmjena Statuta Industrijske škole Split, Split, Zaključak o očitovanju na ponudu prava prvokupa kulturnog dobra, nekretnine označene kao kat.čest.549-2, Z.U.2356, K.O. Vis, Otok Vis, Zaključak o očitovanju na ponudu prava prvokupa kulturnog dobra, nekretnine označene kao kat.čest.602, upisane u Z.U.2213, K.O. Gornje Selo, Gornje Selo, Zaključak o očitovanju na ponudu prava prvokupa kulturnog dobra, nekretnine označene kao čest.zgr.302-2, Z.U.3448, K.O.Split, anagrafske oznake Mrčelina 1, Split te Zaključak o očitovanju na ponudu prava prvokupa kulturnog dobra, nekretnine označene kao čest.zgr.628-1, Z.U.708, K.O. Trogir, anagrafske oznake Gradska ulica 41, Trogir. Skupština je imenovala suce porotnike Općinskog suda u Splitu i razriješila sutkinju porotnicu Županijskog suda u Splitu, te  imenovala članove Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Splitsko-dalmatinske županije.