Održana 16. sjednica Županijske skupštine

Dana 25. veljače 2015., pod predsjedanjem predsjednika Skupštine Petroslava Sapunara održana je 16. sjednica Županijske skupštine. Na sjednici je donesen Program rada Županijske skupštine u 2015., Odluka o raspoređivanju sredstava namijenjenih financiranju političkih stranaka, te Odluka o javnim priznanjima Splitsko-dalmatinske županije.Donesena je Odluka o osnivanju kulturnog vijeća Splitsko-dalmatinske županije. Ova odluka donesena je temeljem članka 6. Zakona o kulturnim vijećima ("Narodne novine" broj 48/04, 44/09 i 68/13) Kulturna vijeća osnivaju se za područje županije, Grada Zagreba te grada koji ima više od 20.000 stanovnika, a mogu ih osnovati i druge općine i gradovi ako to ocijene svrhovitim. Akt o osnivanju vijeća donosi predstavničko tijelo županije, Grada Zagreba, grada, ili općine. Aktom o osnivanju utvrđuje se djelokrug, broj i mandat članova vijeća, postupak izbora, imenovanja i razrješenja članova, zadaće, način rada i odlučivanja vijeća sukladno Zakonu. Vijećnici su donijeli Odluku o kriterijima i mjerilima za izračun i raspodjelu pomoći jedinicama lokalne samouprave, te Odluku o povećanju temeljnog kapitala Regionalnog centra čistog okoliša. Donesene su odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost spolova, te imenovanju tima stručnjaka za izradu Procjene ugroženosti od požara. Skupština je donijela prihvatila prijedlog Vanjskog plana zaštite i spašavanja o velikih nesreća koje uključuju opasne tvari za dva pogona INA-Industrija nafte d.d. Skladišta Solin, lokacije Sveti Kajo i Vranjičko Blato. Odluku o potrebi izrade Vanjskog plana zaštite i spašavanja od velikih nesreća koje uključuju opasne tvari za dva pogona INA-Industrija nafte d.d. Skladišta Solin, lokacija Svet i Kajo i lokacija Vranjičko Blato, donio je ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje. Sukladno Zakona o zaštiti i spašavanju u ostvarivanju prava i obveza u području zaštite i spašavanja župan za svoje područje izrađuje i predlaže vanjske planove predstavničkom tijelu županije. Župan je, tijekom procesa izrade i donošenja vanjskih planova, dužan javnosti osigurati dostupnost vanjskih planova osim dijelova plana koji predstavljaju poslovnu tajnu operatora. Tako se prijedlog Vanjskog plana mogao se pogledati i komentirati na službenim internetskim stranicama Splitsko-dalmatinske županije i Grada Solina od 14. studenoga 2014. do 20. prosinca 2014. godine. Javna rasprava o prijedlogu Vanjskog plana, održana je 28. studenog 2014. godine u Vijećnici Grada Solina. Prihvaćeni Plan izradila je ovlaštena tvrtka Alfa atest d.o.o. iz Splita. Prihvaćena je izmjena i dopuna Programa potpore osnivanju malog gospodarstva, te Izvješće o ispitivanju kakvoće mora za kupanje na području Splitsko-dalmatinske županije u 2014.  Skupština je donijela odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru, te odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru k.o. Split. Vijećnici su prihvatili rješenja o razrješenju i imenovanju sudaca porotnika i sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Splitu, te rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije. Donesen je Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na raspolaganje imovinom O.Š. Trilj, te zaključci o očitovanju na ponudu na pravo prvokupa kulturnog dobra.