Upravni odjel

Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Županije kao jedinice područne (regionalne) samouprave, kao i ostalih poslova u skladu sa zakonom i drugim propisima, u Županiji se ustrojavaju upravni odjeli i službe (upravna tijela).

Ustrojavanje upravnih tijela iz stavka 1. ovog članka uređuje Županijska skupština posebnom odlukom. 

Upravnim tijelima upravljaju pročelnici koje na temelju javnog natječaja imenuje župan. 

Župan može razriješiti pročelnika iz razloga propisanih zakonom.

(Statut Splitsko-dalmatinske županije ("Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije", broj 11/09, 7/10 , 10/10, 2/13 i 126/17)

Upravna tijela se osnivaju za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Županije, poslova koje jedinice lokalne samouprave, sukladno propisima prenesu na Županiju, kao i poslova državne uprave prenijetih na Županiju, sukladno posebnim propisima, u skladu s rasporedom i opsegom poslova te prema srodnosti,organizacijskoj povezanosti i potrebi kvalitetnog obavljanja poslova te uspješnog rukovođenja njihovim radom i odgovornostima u radu.

Upravna tijela obavljaju poslove iz samoupravnog djelokruga rada Županije u sjedištu Županije u Splitu.

Izvan sjedišta Županije mogu se osnivati ispostave za područja općina i gradova, kao unutarnje ustrojstvene jedinice upravnog tijela.

Župan ustrojava Ured za unutarnju reviziju, koji za svoj rad izravno odgovara Županu.

U Županiji se ustrojavaju upravna tijela i to:

  1. Kabinet Župana,
  2. Tajništvo Županije,
  3. Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb,
  4. Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport,
  5. Upravni odjel zajedničkih poslova,
  6. Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša,
  7. Upravni odjel za turizam i pomorstvo,
  8. Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje,
  9. Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu,
  10. Upravni odjel za financije

(Odluka o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih odjela i službi Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 46/15, 38/17 i 126/17)