Djelokrug poslova

Tajništvo Županije izrađuje prijedloge i nacrte akata za Župana i Županijsku skupštinu, obavlja normativno-pravne, analitičke, informacijsko-dokumentacijske i stručne poslove vezano uz rad Župana i Županijske skupštine iz djelokruga njihovog rada.  

Obavlja pravne, stručne i administrativno-uredske poslove vezano za organiziranje sjednica Županijske skupštine, pripremu, realizaciju, otpremu i arhiviranje akata usvojenih na Županijskoj skupštini, stručne i administrativne poslove vezano za rad radnih tijela Županijske skupštine, pružanje pravne i druge stručne pomoći vijećnicima Županijske skupštine.

Tajništvo prati i kontrolira nomotehničku izradu nacrta prijedloga i prijedloga općih i pojedinačnih akata ostalih upravnih tijela Županije za Župana i Županijsku skupštinu, surađuje s drugim upravnim tijelima Županije, s tijelima državne uprave, drugim jedinicama područne (regionalne) samouprave i jedinicama lokalne samouprave u sastavu Županije u cilju što uspješnijeg ostvarenja Programa rada Županijske skupštine.

Tajništvo objavljuje akte Župana i Županijske skupštine u službenom glasilu Županije.

U Tajništvu Županije obavljaju se i poslovi vezani za ostvarivanje prava na pristup informacijama sukladno Zakonu.

Pročelnik

Marija Čizmić, mag.iur.

privremena pročelnica Tajništva Županije