Djelokrug poslova

Upravni odjel za društvene djelatnosti obavlja upravne i stručne poslove iz područja zdravstva i socijalne skrbi, prosvjete, kulture, športa, informiranja, tehničke kulture, vjerskih zajednica i udruga građana. Izrađuje izvješća, stručne podloge, prijedloge i nacrte akata iz djelokruga upravnog tijela u cilju razvitka tih djelatnosti na području Županije.

Također, u Upravnom odjelu obavljaju se poslovi u svezi s osnivačkim pravima nad ustanovama u zdravstvu, socijalnoj skrbi, prosvjeti i kulturi te predlažu mjere u svrhu dobrog gospodarenja u tim ustanovama.

Rješava u drugom stupnju po žalbama pravnih i fizičkih osoba na rješenja jedinica lokalne samouprave iz područja zdravstva i socijalne skrbi, sukladno ovlastima propisanim zakonima koji reguliraju predmetnu materiju. 

Prati ostvarivanje proračunskih prihoda iz svoje nadležnosti, poduzima mjere za pokretanje prisilne naplate istih.

Prati i surađuje na provedbi EU projekata iz nadležnosti upravnog odjela.

Pročelnik

Tomislav Đonlić, prof. povijesti i filozofije

Privremeni pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti

Natječaji