Djelokrug poslova

Upravni odjel za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu obavlja upravne i druge stručne poslove, prati stanje iz područja gospodarstva, programa EU fondova, poslove poljoprivrede, ruralnog razvitka, ribarstva, lovstva, energetike i prometa, inovacija i IT tehnologija.

Izrađuje izvješća, stručne podloge, prijedloge i nacrte akata iz djelokruga upravnog tijela, a u cilju boljeg i ravnomjernijeg  gospodarskog  razvoja Županije.

Također, u upravnom odjelu obavljaju se poslovi i zadaće u svezi s osnivačkim pravima nad trgovačkim društvima i ustanovama te predlažu mjere u svrhu dobrog gospodarenja  tim trgovačkim društvima i ustanovama.

Rješava u drugom stupnju  po žalbama pravnih i fizičkih osoba  na rješenja jedinica lokalne samouprave iz područja vodnog gospodarstva i naknada za uređenje voda, sukladno ovlastima propisanim zakonima koji reguliraju predmetnu materiju. 

Prati ostvarivanje proračunskih prihoda iz svoje nadležnosti, poduzima mjere za pokretanje prisilne naplate istih.

Prati i surađuje na provedbi EU projekata iz nadležnosti upravnog odjela.

Dokumenti

Pročelnik

Anđelko Katavić, mag.oec.

Privremeni pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu