Djelokrug poslova

U Upravnom odjelu za graditeljstvo i prostorno uređenje se obavljaju upravni i drugi stručni poslovi iz područja prostornog uređenja i graditeljstva te izrađuju izvješća, stručne podloge, prijedloge i nacrte akata  iz djelokruga upravnog tijela.

Odjel prati stanje u prostoru i provedbu dokumenata prostornog uređenja.

U Upravnom odjelu za graditeljstvo i prostorno uređenje obavljaju se poslovi u sjedištu Županije i ispostavama.

Također, u upravnom odjelu obavljaju se poslovi i zadaće u svezi s osnivačkim pravima nad ustanovama te predlažu mjere u svrhu dobrog gospodarenja tim ustanovama.

Odjel provodi postupke procjene nekretnina sukladno Zakonu i vodi registar istih.

Prati ostvarivanje proračunskih prihoda iz svoje nadležnosti, poduzima mjere za pokretanje prisilne naplate istih.

Prati i surađuje na provedbi EU projekata iz nadležnosti upravnog odjela.

Natječaji

Dokumenti