Djelokrug poslova

Upravni odjel za komunalne poslove, komunalnu infrastrukturu i zaštitu okoliša obavlja upravne i druge stručne poslove iz područja komunalnih poslova, infrastrukture i zaštite okoliša te izrađuje izvješća, stručne podloge, prijedloge i nacrte akata iz djelokruga upravnog tijela, a u cilju bolje zaštite okoliša te boljeg i ravnomjernijeg komunalnog i infrastrukturnog razvoja Županije.

Rješava u drugom stupnju po žalbama na rješenja jedinica lokalne samouprave iz područja komunalnog gospodarstva i spomeničke rente.       

Također, u upravnom odjelu obavljaju se poslovi i zadaće u svezi s osnivačkim pravima nad trgovačkim društvima i ustanovama te predlažu mjere u svrhu dobrog gospodarenja  tim trgovačkim društvima i ustanovama.

Prati ostvarivanje proračunskih prihoda iz svoje nadležnosti, poduzima mjere za pokretanje prisilne naplate istih.

Prati i surađuje na provedbi EU projekata iz nadležnosti upravnog odjela.

Natječaji

Svi natječaji