Djelokrug poslova Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport

Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, tehničku kulturu i sport obavlja upravne i stručne poslove iz područja prosvjete, kulture, tehničke kulture i sporta te izrađuje izvješća, stručne podloge, prijedloge i nacrte akata iz djelokruga upravnog tijela u cilju razvitka tih djelatnosti na području Županije. Upravnom odjelu obavljaju se poslovi u svezi s osnivačkim pravima nad ustanovama u prosvjeti i kulturi te predlažu mjere u svrhu dobrog gospodarenja u tim ustanovama. Prati i surađuje na provedbi EU projekata iz nadležnosti upravnog odjela.

Obavlja i povjerene poslove državne uprave određene zakonom koji se odnose na:

  • vođenje Registra sportskih djelatnosti pravnih osoba i Registra sportskih djelatnost fizičkih osoba,
  • upravne poslove iz područja predškolskog odgoja i obrazovanja te djelatnosti osnovnog i srednjeg obrazovanja u javnim ustanovama, sve sukladno odredbama posebnih zakona,
  • upravne poslove vezane za utvrđivanje minimalnih tehničkih i higijenskih uvjeta prostora u kojem se izvode programi obrazovanja odraslih,
  • utvrđivanje postojanja uvjeta za osnivanje kazališta te prijava kazališta za upis u očevidnik kazališta,
  • prijave muzeja, te muzeja, galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba za upis u očevidnik muzeja, te muzeja, galerija i zbirki unutar ustanova i drugih pravnih osoba kao i prijava knjižnica i knjižnica u sastavu u upisnik knjižnica i knjižnica u sastavu.                                 

Obavlja i druge poslove iz svog djelokruga.

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________

OBRASCI

PROSVJETA

KULTURA

SPORT