Djelokrug poslova

U Upravnom odjelu zajedničkih poslova se obavljaju stručni, savjetodavni, informatički, administrativni i pomoćno-tehnički poslovi za potrebe Županije.

U Odjelu se obavljaju poslovi pisarnice, arhive, radnih odnosa, imovinsko-pravnih poslova, poslovi vezani za zastupanje Županije, poslovi upravljanja imovinom Županije i svih proračunskih korisnika Županije, ekonomsko-planski poslovi, poslovi kojima se osigurava rad svih upravnih tijela Županije, poslovi u svezi civilne zaštite, elementarnih nepogoda, zaštite na radu, zaštite od požara te suradnja s hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata.

Rješava u drugom stupnju po žalbama na rješenja iz nadležnosti ovog Upravnog odjela. 

U Odjelu se obavljaju poslovi suradnje s tijelima državne uprave, poslovi vezani za regionalni razvoj, međužupanijsku i međunarodnu suradnju, poslovi informiranja i promidžbe, sponzorstva i pokroviteljstva, poslovi koji su u funkciji ostvarivanja suradnje Županije s građanima, ustanovama i jedinicama lokalne samouprave.

U Odjelu se obavljaju i poslovi suradnje s vijećima i predstavnicima nacionalnih manjina.                   

Odjel obavlja i sve ostale poslove koji nisu u djelokrugu rada drugog upravnog tijela Županije. 

Prati ostvarivanje proračunskih prihoda iz svoje nadležnosti, poduzima mjere za pokretanje prisilne naplate istih.

Prati i surađuje na provedbi EU projekata iz nadležnosti upravnog odjela.

Pročelnik

Damir Gabrić, dipl.ing.

Privremeni pročelnik Upravnog odjela zajedničkih poslova

Natječaji