Zamjenici Župana

 
 

ANTE ŠOŠIĆ

 

Rođen 25. rujna 1972. godine u Aržano, Općina Cista Provo. Osnovnu školu završio je Aržanu. Srednju Tehničku školu za zanimanje strojarski tehničar završava u Splitu.
Godine 1996. diplomirao je na Ekonomskom fakultet smjer makroekonomija, a 2005. na istom fakultetu magistrirao na temi „Upravljanje kompenzacijama u građevinskim poduzećima“.

Na poslovima stručnog suradnika za financije i računovodstvu u t.d. Dal-kon ing d.o.o. Split radi od 1998. pa do 2002. kada je imenovan financijskim direktorom.
Od 2003. pored ove dužnosti imenovan je za direktora Općih poslova društva sa ingerencijom nad svim odjelima i funkcijama društva.

Godine 2009.godine, osniva vlastito trgovačko društvo za savjetovanje, računovodstvo i financijske poslove.

"Poslovna Hrvatska" dodjeljuje mu priznanje "Najuspješniji poduzetnik u 2010. godini".

Oženjen suprugom Marijom, otac troje djece.

 


 

 

Zamjenik župana: STIPE ČOGELJA
E-mail: stipe.cogelja@dalmacija.hr
Tel: 021/ 400-206
Fax: 021/361-004

RADNO ISKUSTVO

 

lipanj 2010. – kolovoz 2014.

Lučka uprava Splitsko-dalmatinske županije, Prilaz braće Kaliterna 10, Split

Viši referent za opće i pravne poslove

 

−          pratiti postojeću zakonsku regulativu,

−          voditi brigu o sklapanju ugovora, stupanju na snagu i komplementiranju dokumentacije te zakonskim i ugovornim rokovima,

−          sastavljati odluke i rješenja, predstavke, naloge i naputke te voditi brigu o zakonskim rokovima dostave istih,

−          sastavljati prijedloge odluka, zaključaka i akata koje donose Upravno vijeće i Ravnatelj,

−          voditi brigu o postupku javne nabave i ugovorima o nabavi te iste evidentirati i pohraniti,

−          voditi brigu o postupku javnog prikupljanja ponuda za dodjelu koncesija za obavljanje lučkih djelatnosti i drugih koncesija, kao i o zahtjevima za dodjelu koncesija,

−          sastavljati prijedloge za ovrhu i voditi brigu o ovršnim postupcima,

−          voditi evidenciju personalnih dosjea svih zaposlenika, pripremati rješenja za godišnje odmore, ugovore o radu i ostalu dokumentaciju vezanu za djelatnika i kadrovsku problematiku općenito.

rujan 2014. – kolovoz 2015.

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

Savjetnik za pomorstvo

-           Proučava i stručno obrađuje pitanja iz djelokruga pomorstva,

-           Izrađuje analize i izvješća,

-           Sudjeluje u izradi općih i drugih akata,

-           Rješava složene upravne i druge predmete,

-           Odgovoran je za  poslove upravnog odjela iz područja pomorstva - ekologije mora, Županijski operativni centar (ŽOC), Plan intervencija kod iznenadnih onečišćenja mora u SDŽ, eko-brodice C1 i EKO 13/5 (hladni pogon i nabava opreme),  

-           Priprema opće akte za suglasnost općinama i gradovima,

-           Sudjeluje u pripremi ovršnih postupaka,

-           Obavlja druge poslove koje mu odredi Pročelnik ili Pomoćnik pročelnika.

Splitsko-dalmatinska županija, Domovinskog rata 2, Split

Jedinica područne (regionalne) samouprave

 

rujan 2015. – 

Vršitelj dužnosti Pročelnika Upravnog odjela za turizam i pomorstvo

-           Planira, vodi, nadzire i koordinira rad Upravnog odjela za turizam i pomorstvo,

-           Potpisuje akte i materijale te proučava i stručno obrađuje najsloženije poslove iz djelokruga Odjela,

-           Surađuje i usklađuje rad s Lučkom upravom Splitsko-dalmatinske županije, Turističkom zajednicom Splitsko-dalmatinske županije i jedinicama lokalne samouprave,

-           Izrađuje izvješća i druge analitičke i stručne materijale i akte za potrebe Župana i Županijske skupštine te osigurava provođenje akata koje donosi Župan i Županijska skupština iz područja turizma i pomorstva,

-           Vrši stalnu stručnu komunikaciju unutar i izvan Upravnog odjela od utjecaja na provedbu plana i programa upravnog tijela, programa rada Župana, Županijske skupštine, radnih i upravnih tijela Županije,

-           Obavlja i druge poslove po nalogu Župana.

 

ZAMJENIK ŽUPANA 

Splitsko-dalmatinska županija

 

ŠKOLOVANJE I OSPOSOBLJAVANJE

 

Datum rujan 2000. - svibanj 2004.

Mjesto Split

Ustanova        IV. Opća gimnazija „Marka Marulića“

 

Datum listopad 2004. - ožujak 2009.

Mjesto Split

Ustanova        Pravni fakultet Sveučilišta u Splitu

Zvanje Diplomirani pravnik

 

Datum siječanj - listopad 2009.

Mjesto Split

Ustanova        British Council Croatia – ESOL examinations, TransLegal

Zvanje University of Cambridge certificate - ILEC (International legal english certificate)

 

Datum svibanj – srpanj 2012.

Mjesto Split 

Ustanova        Javna ustanova Razvojna agencija Splitsko-dalmatinske županije

Zvanje Voditelj projekata za EU fondove - programa obrazovanja "EU ŠKOLA"

 

Datum siječanj/ožujak 2013.

Mjesto Split/Zagreb

Ustanova        Pučko otvoreno učilište u Splitu/Ministarstvo gospodarstva RH

Zvanje Specijalist javne nabave

 

Datum rujan 2018. - lipanj 2019. 

Mjesto Split

Ustanova        Državna škola za javnu upravu

Zvanje Menadžer u lokalnoj upravi

 

 

 

 

 

OSOBNE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE

 

Jezik    Engleski (CAE –  Cambridge Certificate of advanced english)

Govori odlično (C1)

Piše     odlično (C1)

Čita     odlično (C1)

 

Jezik    Njemački

Govori dobro (B1)

Piše     dobro (B1)

Čita     dobro (B1)

 

SOCIJALNE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE

 

Animator i organizator pri udrugama mladih i za mlade, član Kluba dobrovoljnih darivatelji krvi MHDZ, sudionik projekata za međugeneracijsku solidarnost

 

 

OSTALE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE

-       2007.-2008. sudionik seminara: “Javni nastup i govorništvo”; organizatori Konrad Adenauer Stiftung i Zaklada hrvatskog državnog zavjeta; Split, Novi Vinodolski, Rabac,

-       listopad 2008. sudionik: “Tempus Programe Legal Education at the University of Split (LE Split) and Frei university Berlin,

-       2009. – 2010. sudionik seminara: “Europske integracije i institucije Europske unije”; organizator Jarl Hjarlmason fundation; Zagreb, Bruxelles, Stockholm,

-       rujan 2010. sudionik dvodnevnog seminara: "Kako osmisliti i napisati projekte te dobiti sredstva iz predpristupnih fondova EU"; organizator Mirakul d.o.o. Edukacijski centar,

-       studeni 2014. sudionik studijskog putovanja u sklopu projekta Menadžment loklane uprave u Wildbad Kreuth i München,

-       2007.-2009. dopredsjednik Hrvatske akademske zajednice Sveučilišta u Splitu,

-       2008.-2009. dopredsjednik  studentskog zbora Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu,

-       2008.-2009. član Fakultetskog vijeća Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu,

-       2008.-2012. predsjednik Savjeta mladih Splitsko-dalmatinske županije u dva mandata,

-       2009.- član  školskog odbora Tehničke škole za strojarstvo i mehatroniku Split,

-       2011.- 2012. član Partnerskog vijeća Splitsko - dalmatinske županije za savjetovanje u postupku donošenja Županijskog programa razvoja za 2011 – 2013,

-       2013.- član Odbora za mobilnost u sklopu projekta "INTERMODAL" – IPA Program jadranske prekogranične suradnje 2007-2013 (IPA ADRIATIC),

-       2014.– član Operativnog tima za izradu strategije sektora ribarstva Splitsko-dalmatinske županije,

-       2014.– 2015. član Projektnog tima za izradu Regionalnog programa upravljanja i uređenja plažama Splitsko-dalmatinske županije,

-       srpanj 2014.- Predsjednik Vijeća Gradskog kotara Split 3,

-       prosinac 2014.- član Radne grupe za donošenje prijedloga iz područja mjesne samouprave Grada Splita,

veljača 2015. - veljača 2016. - Predsjednik Stručnog tijela za ocjenu ponuda za koncesije na pomorskom dobru na području Splitsko-dalmatinske županije.

 

 

TEHNIČKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE    

 

Poznavanje rada na računalu (MS office paket), uređivanje i održavanje web stranica, internet.

 

 

ORGANIZACIIJSKE VJEŠTINE I KOMPETENCIJE           

 

−          organizator seminara: “Zaštićeni ekološko, ribolovni pojas i granice Republike Hrvatske na moru”, Hrvatska akademska zajednica Sveučilišta u Splitu,

−          organizator seminara: “Pretvorba športskih klubova po novom Zakonu o športu na primjeru HNK Hajduk Split i KK Split” u organizaciji Hrvatske akademske zajednice Sveučilišta u Splitu,

−          organizator seminara: “NATO – North Atlantic Treaty Organisation” u organizaciji Hrvatske akademske zajednice Sveučilišta u Splitu,

−          organizator seminara: “Predpristupni pregovori Republike Hrvatske za ulazak u EU”, u organizaciji Hrvatske akademske zajednice Sveučilišta u Splitu.

 

Odlična prilagodba za rad u grupi koja se zasniva na poštovanju i uzajamnoj potpori.

Otvoren za međusobnu suradnju i dijalog.

Pristupam svakom iskustvu pozitivno ulažući sve moguće energije u cilju stjecanja novih znanja i vještina.

Odlične organizacijske vještine, kritički pogled kako na rad grupe tako i na osobni rad.

Zalaganje do maksimuma, metodološki i strukturirajući rad prema piramidi prioriteta.

Spreman na argumentirane rasprave u cilju poboljšanja rada grupe. 

Prihvaćam različita mišljenja i uvijek otvoren za konstruktivni dijalog. 

Odgovorno i profesionalno izvršavam sve zadatke koji se pred mene postavljaju nastojeći ostvariti zadani cilj.